SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Struktury narracyjne literatury popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Struktury narracyjne literatury popularnej
Kod przedmiotu 09.2-WH-D-Snlp-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest prezentacja wiedzy z zakresy teorii narracji. Zajęcia łączą refleksję teoretyczną, analityczną i historyczną z praktyką twórczą.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia:

- funkcja opowiadania

- prawda a fikcja

- intryga

- dyskurs

- struktura i semantyka utworów fabularnych

- fabularność, niefabularność, afabularność.

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w  dyskusji)

-  przygotowanie do zajęć

- zaangażowanie

- poprawne wykonanie wszystkich zadań wynikających z przedmiotu  

Literatura podstawowa

 • Arystoteles, Poetyka.
 • Tzvetan Todorov Poetyka, Warszawa 1984.
 • Paweł Tkaczyk, Narratologia, Warszawa 2017.
 • Literatura ustna, wybór tekstów, wstęp, kalendarium i bibliografia Przemysław Czapliński,  Gdańsk 2010.
 • Narratologia transmedialna. Teoria, praktyki, wyzwania, pod red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2018.
 • M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

 • Roland Barthes, Dyskurs historii, „Pamiętnik Literacki" 1984 z. 3.
 • Roland Barthes Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, „Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4.
 • Wincenty Grajewski, Jak czytać utwory fabularne?, Warszawa 1980.
 • Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.
 • Władimir Propp, Morfologia bajki, Warszawa 1976.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 12:28)