SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język w internecie
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-JWI-2-Ć-S14_gen2Q9B1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi cechami przekazów internetowych. Pogłębiona analiza formy i treści przekazów internetowych. Analiza zachowań komunikacyjnych i językowych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu przekazów internetowych. Analizowanie wyznaczników interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w wypowiedziach internetowych. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. E-mail – właściwości i poprawność listu elektronicznego.
 2. Właściwości tekstów elektronicznych i komunikacji językowej w Internecie.
 3. Dyskurs internetowy – terminy i definicje.
 4. Interpunkcja i ortografia w dyskursie internetowym.
 5. Innowacje słowotwórcze w internecie na podstawie komunikatorów.
 6. Gatunki internetowe.
 7. Netykieta.
 8. Fora internetowe – strategie językowe wypowiedzi internetowych.
 9. Tekst tradycyjny w wersji elekronicznej.
 10. Ikonizacja przekazu internetowego, memy, demotywatory.
 11. Tłumaczenia automatyczne w sieci.
 12. Wpływ komunikacji internetowej na język.
 13. Reklama w Internecie.
 14. Język wybranych grup społecznych w sieci.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis uzasadniający, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Praca pisemna na temat charakterystycznych cech języka internetu na wybranym przykładzie.
 2. Egzamin ustny – analiza językowa tekstu pochodzącego z Internetu.

Literatura podstawowa

 1. Bauer Z., Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści”, w: Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, s. 46-59, Warszawa 2009.
 2. Ejsmont M., E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, red. M. Sokołowski, Toruń, s. 103-112.
 3. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.
 4. Kładoczny P., Przepowiednie w Internecie, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski i A. Woźny, Wrocław 2001, s. 99-107.
 5. Kowalski G., Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 253-263, Warszawa 2009.
 6. Szymański L., Leksyka czatu internetowego. Studium empiryczne, Zielona Góra 2013.
 7. Żydek-Bednarczuk U., Dyskurs internetowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, s. 347-379, Kraków 2013.
 8. Język w internecie. Antologia, red. M. Kita i I. Loewe, Katowice 2016.

Literatura uzupełniająca

 1. Data K., Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 131-138, Warszawa 2009.
 2. Dawidziak-Kładoczna M., O niegrzecznej ocenie niegrzecznego zachowania, w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 131-144.
 3. Dawidziak-Kładoczna M., Słoje, słoiki i słoiczki kontra lokalesi, rodowici i slumsy, czyli jak warszawianie postrzegają przyjezdnych i jak przyjezdni postrzegają warszawian, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013. Tożsamość w komunikowaniu, Zielona Góra 2014, s. 161-172.
 4. Dąbrowska M., (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, 2006, s. 117-128.
 5. Gruszczyński W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, p. red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001, s. 183-190.
 6. Habrajska G., Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 161- 173.
 7. Lubaś W., Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie, w: Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, s. 281-292, Katowice 2012.
 8. Olszewski W., Sowińska B., Savoir-vivre w komunikacji internetowej, w: Internet a relacje międzyludzkie, red. E. Laskowska i M. Kuciński, s. 217-226, Bydgoszcz 2010.
 9. Ożóg K., Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, w: Język a Kultura, t. 20,  s. 59-80, Wrocław 2008.
 10. Senderska J., Przejawy niegrzeczności językowej w wypowiedziach użytkowników forów internetowych, w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 239-250.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:33)