SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty dziennikarstwa internetowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty dziennikarstwa internetowego
Kod przedmiotu 15.1-WH-FiPlD-WDI-2-L-S14_genFB6QZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa internetowego i profilem dziennikarza internetowego, a także z technikami opracowywania, tworzenia, prezentowania, zamieszczania i obudowywania multimediami informacji internetowych; poznanie i zrozumienie przez studenta różnic między tekstem a hipertekstem, wypowiedzią monologową a interaktywną, wyćwiczenie logiki hipertekstu.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie umiejętności porządkowania i hierarchizowania treści w hipertekście oraz poprawnego logicznie i językowo, atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy przedstawiania faktów i opinii w formie pisemnej; nabycie umiejętności zamieszczania tekstów  z obudową multimedialną na stronie internetowej.

Kompetencje: uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego „tubylca sieciowego” i patologie forów internetowych, uświadomienie wagi sieciowego dziennikarstwa obywatelskiego, problemu granic wolności słowa i własności intelektualnej w Internecie.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo internetowe jako rzemiosło. Specyfika pracy dziennikarza internetowego – źródła informacji. Dziennikarstwo obywatelskie w internecie. Hipertekst stowarzyszony z multimediami jako narzędzie komunikowania o rzeczywistości. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w internecie. Multimedialne sposoby wzbogacania informacji. Interaktywność strony internetowej – korzyści i problemy. Reguły funkcjonowania wspólnoty sieciowej: między netykietą a patologią forów internetowych.

Metody kształcenia

Warsztaty obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące kompetencje dziennikarskie (językowe, stylistyczne, kompozycyjne, argumentacyjne, konwersacyjne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje internetowe portfolio – plik multimedialny, w którym gromadzi najlepsze materiały internetowe. Może on służyć jako jego wizytówka dla przyszłego pracodawcy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywność na zajęciach i wykonanie ćwiczeń praktycznych, przedstawienie internetowego port folio

Literatura podstawowa

 1. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
 2. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
 3. M. Steciąg, Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.
 4. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 5. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 3. W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007.
 4. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 5. W. Godzic, Internet nie jest śmietnikiem ani Disneylandem, „Znak”, nr 497/1996.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 05-07-2019 16:57)