SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny
Kod przedmiotu 09.0-WH-DiksD-WH-WD-JON-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Mirosława Nosewicz
 • mgr Tomasz Pusiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności rozumienia języka standardowego z poszerzoną terminologią nauk humanistycznych i społecznych. Zakres słownictwa umożliwiający komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Przygotowanie studentów do korzystania z obcojęzycznych materiałów źródłowych i literatury fachowej związanej z kierunkiem studiów i zdobywaną specjalnością zawodową.

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

Zakres tematyczny

Utrwalanie i pogłębianie nabytych umiejętności w zakresie tworzenia tekstu mówionego (analiza, interpretacja, tłumaczenie) i pisanego oraz konsekwentne  rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i czytania na bazie materiałów dydaktycznych o różnym charakterze i tematyce obejmującej różnorodne obszary współczesnego życia. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności prezentowania własnych koncepcji, rozwijanie merytorycznej argumentacji oraz redagowanie tekstów użytkowych z wykorzystaniem różnych źródeł. Istotnym elementem zajęć jest zaprezentowanie leksyki poszerzonej o słownictwo specjalistyczne dotyczące przyszłej pracy zawodowej studentów. Nauczanie języka ukierunkowane jest na przedmiot specjalizacji i przyszłą pracę zawodową.

 1. Elementy lingwistyki i socjolingwistyki - poszerzona wiedza nt. charakterystyki jęz. angielskiego lub niemieckiego, jego historii i wpływu na język polski; pułapki w tłumaczeniu.
 2. Zapoznanie się z fragmentami dzieł literackich i okołoliterackich w języku angielskim lub niemieckim (literatura klasyczna ale też elementy kultury współczesnej - piosenka, film, felieton).
 3. Słownictwo specjalistyczne dotyczące przyszłej pracy zawodowej studentów. Nauczanie języka ukierunkowane jest na przedmiot specjalizacji i przyszłą pracę zawodową.

Metody kształcenia

praca z tekstami źródłowym, prasowymi i internetowymi; dyskusja, wywiad, praca w grupach.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego oraz zdanie egzaminu na poziomie B2+. Próg zaliczenia: 60%.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Język angielski:

 1. Doff, A. and Goldstein, B. English Unlimited. Cambridge University Press 2010.
 2. Evans, V. and Edwards, L. Upstream. Express Publishing 2008.

Język niemiecki:

 1. Becker, N., Braunert, J. Alltag und Beruf &Co. Hueber Verlag, Ismaning 2010.
 2. Sander I, Braun B. DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
 3. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.

Literatura uzupełniająca

Język angielski:

 1. Osuchowska, D. English at Work An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010.
 2. Bryson, B. The Mother Tongue. Collins Harper Publishers 2001.
 3. Korzeniowska, A. & Kuhiwczak, P. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 4. Wybrane bieżące materiały z internetu i fragmenty oryginalnej literatury anglojęzycznej.

 Język niemiecki

 1. Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 15:35)