SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-ISA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Małgorzata Grygiel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Ukazanie deficytów w obszarze przetwarzania sensorycznego u osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Uświadomienie studentom w jaki sposób nieprawidłowy odbiór i przetwarzanie bodźców sensorycznych wpływa na funkcjonowanie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.  Dokonanie charakterystyki metod i technik stymulacji polisensorycznej oraz ukazanie możliwości ich zastosowania w różnych środowiskach funkcjonowania osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

1) Analiza trudności w obszarze odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych u osób z autystycznego spektrum zaburzeń. 2) Nadwrażliwość i niedowrażliwość sensoryczna oraz ich wpływ na zachowanie i funkcjonowanie człowieka. 3) Zaburzenia sensoryczne a budowanie tożsamości. 4) Wpływ zaburzeń sensorycznych na występowanie zachowań trudnych. 5) Diagnoza procesów integracji sensorycznej. 6) Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w procesie terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna (na podstawie diagnozy procesów integracji sensorycznej opracowanie ćwiczeń stymulacyjnych oraz dostosowanie środowiska do potrzeb i ograniczeń osoby ze spektrum autyzmu wynikających z zaburzeń sensorycznych)

Literatura podstawowa

1.  Ayres A J., Okuniewski J., Dziecko a integracja sensoryczna, Warszawa 2015.

2. Kranowitz C S., Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza
i postępowanie, Gdańsk 2012.

3. Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii, Warszawa  2012.

4. Sher B., Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego, Gdańsk 2013.

5. Sacs O., Mężczyzna który pomylił  swoją  żonę z kapeluszem, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Koomar J., Kranowitz C S.,  Integracja sensoryczna – odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli, Gdańsk 2014.

2. Miller L. J., Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, Gdańsk  2014.

3. Wagh K., Borkowska M., Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010.

4. Kranowitz C S., Nie – zgrane dziecko w świecie gier i zabaw, Gdańsk 2012.

5. Przyrowski Z., Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 15:31)