SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-KAW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Stein-Szała
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Ukazanie trudności komunikacyjnych osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Uświadomienie studentom w jaki sposób trudności komunikacyjne ograniczają funkcjonowanie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Przedstawienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji stosowanych w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Dokonanie charakterystyki systemów porozumiewania się oraz wskazanie praktycznych sposobów na ich wprowadzanie. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

Analiza trudnościami w porozumiewaniu się osób ze spectrum autyzmu. Umiejętności prelingwalne i ich znaczenie dla rozwoju funkcji komunikacyjnych. Ocena umiejętności komunikacyjnych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.  AAC, a rozwój mowy funkcjonalnej u osób ze spectrum autyzmu. Systemy porozumiewania się, znaki w komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz wprowadzanie ich u osób z autystycznego spectrum zaburzeń. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Błeszyński J., Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków 2006.
  2. Cwaliński A., Wspomaganie komunikacji werbalnej dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", 2004, nr 3(5).
  3. Grycman M., Czym są wspomagające sposoby porozumiewania się, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", 2003, nr 1.
  4. Kielin, J., Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, Gdańsk 2016.
  5. Martinsen H. M., Tetzchner von S., Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1.    Autyzm na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Kraków 2009.

2.    Bogucka J., Grycman M., Kaniecka K. Porozmawiajmy. Poradnik dla nauczyciela, Bydgoszcz 2001.

3.    Kazimierska M., Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji ucznia, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów", 2003, nr 1.

4.    Smyczek A., Bolon B., Bobińska-Domżał A., Guzik J., Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC), Kraków 2006.

5.    Wiem czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC, red. M. Grycman, Kraków 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 15:15)