SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-SPP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami pracy terapeutycznej nad wybranymi problemami emocjonalnymi osoby uzależnionej i jej rodziny

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi,  w tym lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres. Diagnozowanie i prowadzenie rozmów i oddziaływań terapeutycznych osób uzależnionych i ich rodzin w obszarze doświadczanych trudności, specyficznych i niespecyficznych dla uzależnień behawioralnych.

Metody kształcenia

Warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia.

Literatura podstawowa

Soroko, E. (2013). Self-narrative analysis methods in clinical diagnosis: The example of paranoid personality disorder. Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology, XVI, 1, 85-111.

Cierpiałkowska L. Soroko E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. WN UAM. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

Na bieżąco podawana przez osobę prowadzącą.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:03)