SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat pracy z dorosłymi osobami z uzależnieniami behawioralnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat pracy z dorosłymi osobami z uzależnieniami behawioralnymi
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-WPDO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pomocy terapeutycznej w uzależnieniach, jakie są jej podstawowe założenia, filozofia, metody pracy oraz w jaki sposób wykorzystywać to podejście w pracy z klientem z problemem uzależnienia od czynności.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Istota pomocy psychologicznej osobom dorosłym, założenia, techniki i narzędzia stosowane w terapii, rodzaje relacji między klientem a pracownikiem, diagnozowanie zasobów klienta, motywowanie klienta do zmian, budowanie poczucia skuteczności klienta w osiąganiu jego celów,  w tym techniki  użyteczne w pracy z klientami z problemem uzależnienia, rola terapeuty, rozumienie uzależnienia w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, warsztat pracy z osobą uzależnioną - skuteczne techniki motywowania do zmiany etc

Metody kształcenia

Warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia.

Literatura podstawowa

Teesson, M., Degenhadt, L., Hall, W. (2005). Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

Literatura uzupełniająca

Na bieżąco podawana przez osobę prowadzącą.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:05)