SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi w obszarze uzależnień behawioralnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi w obszarze uzależnień behawioralnych
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-WPDM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pomocy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w kontekście problemowych zachowań nałogowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Specyfika nałogowego wykonywania różnych czynności u dzieci i młodzieży. Znaczenie diagnozy zachowań problemowych w obszarze uzależnień behawioralnych w kontekście planowania działań profilaktycznych i terapeutycznych. Specyfika kontaktu z dzieckiem i jego rodziną na różnych etapach jego rozwoju. Identyfikacja i modyfikacja zachowań trudnych; techniki komunikacji; tworzenie systemów wzmocnień pozytywnych; nadzór i kontrola,  tworzenie systemów zasad i konsekwencji; techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych; zasady konstruktywnej współpracy rodziców i nauczycieli.

Metody kształcenia

Warsztat z ćwiczeniami praktycznych umiejętności pomagania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia warsztatu jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia

Literatura podstawowa

Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa PWN

Uhls Y. (2016). Cyfrowi rodzice. Wydawnictwo Iuvi

 

Literatura uzupełniająca

Na bieżąco podawana prze prowadzącego zajęcia. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:06)