SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-DMTUB
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu  jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami opisującymi metodę Dialogu Motywującego i ten sposób kontaktu z klientem. Zapoznają się też z koncepcją motywacji jako procesu i zasad jego wspierania

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Jaka rozmowa wspiera zmianę a jaka jej przeszkadza

Zmiana jako proces (cykl zmiany wg Prochaska i DiClemente)

Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany

Opór przed wprowadzeniem zmiany a odruch naprawiania

Podstawowe założenia Dialogu Motywującego

Rozumienie oporu zgodnie z koncepcją Dialogu Motywującego

Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)

Metody kształcenia

  • dyskusja grupowa, praca  z tekstem, mini wykład, praca w grupach, prezentacje multimedialne, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie  aktywności na zajęciach, obserwacji w trakcie wykonywania mikrozadań

Literatura podstawowa

Andrew. S. (2015). Dialog motywujący w terapii uzależnień behawioralnych w: J. Jaraczewska, M. Adamczyk-Ziętara (red.), Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie, Warszawa: Eneteia.

Miller W, Rollnick S. (2002/2014). Motivational interviewing: preparing for change. Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie.  2nd edn. New York: Guilford Press,.

 

Literatura uzupełniająca

Glynn, L.H., Moyers, T.B. (2013). Dialog motywujący jako terapia uzależnień. W: P.M.  Miller (red.), Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych (s. 181-194).Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 18:58)