SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-SML2-S-S14_pNadGenHOD7T
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
  • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Treścią zajęć seminaryjnych jest wiedza dotycząca warsztatu filologa germańskiego oraz jego podstawowych narzędzi, metodologia pracy badawczej w podstawowym zakresie na poziomie studiów licencjackich, wraz z ogólnymi zasadami pisania oraz redagowania prac naukowych. Celem ostatecznym jest sporządzenie przez studenta pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

- Znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

- Elementarne wiadomości z zakresu posługiwania się pomocami dostarczającymi wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej (słowniki, encyklopedie, kompendia).

- Ogólne umiejętności filologiczne rozwijane w trakcie pięciu semestrów studiów.

- Zainteresowanie profilem seminarium.

Zakres tematyczny

Wedle wybranej dyscypliny.

Metody kształcenia

- Zlecanie i rozwijanie zadań do wykonania poza uczelnią, związanych ze studiowaną dziedzina seminaryjną.

- Wykład interaktywny.

- Opracowywanie wybranego tematu i redagowanie jego treści w pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- Ukończona i przedłożona promotorowi teoretyczna i praktyczna części pracy licencjackiej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 150 175
Łącznie 225 225
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 6 7
Łącznie 9 9

Literatura podstawowa

  • Cirko, Lesław/Gołębiewski,  Adam/Schönherr, Monika/Zuchewicz, Tadeusz: Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016.  Wrocław - Dresden: Neisse Verlag, 2017.
  • Samac, Klaus/Prenner, Monika: Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule: Ein Lehr- und Lernbuch zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2009.
  • Schönherr, Monika: Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym. W:  Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 1, s. 117--126.
  • Zbroińska, Barbara : Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta. Kielce: UJK Kielce 2014.

Literatura uzupełniająca

  • Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2010.

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:23)