SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komunikacji językowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komunikacji językowej
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-PKJ-Ć-S14_pNadGen8XYC8
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami języka i wypowiedzi. Poza tym analizowane są różne formy języka (dialekty, socjolekty, idiolekty, ksenolekty itp.). Na zajęciach omawiane są też funkcje języka w różnych rodzajach i gatunkach tekstu oraz jego interakcje np. z językiem ciała. Ponadto studenci poznają podstawowe metody badań lingwistycznych.

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

 • funkcje języka i jego odmiany funkcjonalne,
 • stosunek języka i społeczeństwa, język a tożsamość, pojęcie socjolektu, idiolektu i ksenolektu,
 • komunikacja językowej w różnych sferach życia (internet, reklama, media), język a język ciała - gestyka, mimika,
 • język a stereotypy, 
 • zagadnienia lingwistyki politycznej, 
 • komunikacja interpersonalna, medialna i publiczna

Metody kształcenia

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,

metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność studentów w trakcie zajęć, zaliczenie kolokwiów oraz prac i ćwiczeń pisemnych (ilość w semestrze każdorazowo ustalana przez prowadzącego).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Habrajska, G. (2001): Język w komunikacji. T. 1-3. Łódź
 2. Engel, U. et.al. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa.
 3. Szubert, R. (2008): Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache. Dresden˛/Wrocław
 4. Kiklewicz, A. (2007): Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask

 

Literatura uzupełniająca

 1. Skibicki, M. (2007): Polnische Grammatik. Hamburg.
 2. Pstyga, A. (2008): Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Gdańsk.
 3. Bussmann H. (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart
 4. Aleksy A.\Habrajska, G. (2006): Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu, tom 2, Łask.

Uwagi

brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 08:42)