SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka z elementami fonologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka z elementami fonologii
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-FEF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
  • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działem językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza substancji dźwiękowej języka niemieckiego. Wychodząc od podziału form języka na pisemną i ustną w centrum zainteresowań studentów ulokowana została forma ustna traktowana przez wielu jako pierwotna. Zajęcia mają na celu przybliżenie ustnego posługiwania się językiem niemieckim. Używanie to traktowane jest jako samodzielny obszar językoznawstwa, który jest przedmiotem badań fonetyki i fonologii.

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na wytwarzanie dźwięków językowych, omównienie fizycznych cech tych dźwięków jak i ich postrzeganie. Zakładając, że fizjologicznie wszyscy (zdrowi) ludzie są w stanie produkować dźwięki można przyjąć, że zdobycze fonetyki są niezależne od danego języka. Natomiast fonologia jako część składowa gramatyki danego języka przybliży nas do funkcji jakie spełniają poszczególne dźwięki w systemie konkretnego języka, w naszym przypadku języka niemieckiego. 

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia powstawania dźwięków mowy. Z punktu widzenia fizjologii procesu ich wytwarzania (fonetyka artykulacyjna), procesu ich odbierania (fonetyka audytywna) oraz fizycznych właściwości fali głosowej percypowanej jako mowa (fonetyka akustyczna). Przybliżone zostaną również procesy psychiczne związane z procesem wytwarzania i percepcji dźwięków mowy (psychofonetyka). Studenci posługują się przy swych opisach transkrypcją fonetyczną API (IPA). Funkcjonalna analiza językowa pozwoli na ustalenie inwentarza jednostek funkcjonujących jako minimalne segmenty płaszczyzny wyrażenia (fonemy). Z perspektywy fonologicznej omówione zostaną semiotyczne funkcje dźwięków mowy. tzn. ich rola w procesie porozumiewania się za pomocą języka (funkcja dystynktywna).   

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących, metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupach, metody podające - objaśnienie i wyjaśnienie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie sprawdzianu wiedzy, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i testów. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Altmann, H./ Ziegenhain, U. (2002): Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Hakkarainen, J. (1995): Phonetik des Deutschen. München: Fink (UTB).

Hall, T. Alan (2000): Phonologie. Eine Einführung. Berlin/New York: de Gruyter.

Hengartner, T./ Niederhauser, J. (1993): Phonetik, Phonologie und phonetische Transkription. Frankfurt a.M.: Sauerländer.

Linke, A./ Nussbaumer, M. (2001): Studienbuch Linguistik (Kap. 4 Urs Willi: Phonetik und Phonologie). Tübingen: Niemeyer

Literatura uzupełniająca

Maas, Utz (1999): Einführung in die funktionale Phonetik des Deutschen. Opladen: West-deutscher Verlag.

Pompino-Marschall, B. (2003): Einführung in die Phonetik. Berlin: de Gruyter.

Ramers, K. H. (1998): Einführung in die Phonologie. München: Fink.

Ternes, E. (1999): Einführung in die Phonologie. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

Uwagi

Studentów obowiązuje możliwie jak najwyższa frekwencja na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. W przypadku kolejnych nieobecności zajęcia muszą zostać usprawiedliwione oraz odpracowane. Sposób ich odpracowania (np. wykonanie ćwiczeń kontrolnych etc.) jest indywidualnie uzgadniany z prowadzącym zajęcia.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 17:19)