SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia specjalizacyjne - językoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia specjalizacyjne - językoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-CSJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
 • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenia specjalizacyjne z językoznawstwa mają na celu usystematyzować i ugruntować wiedzę językoznawczą dot. wybranego zagadnienia badawczego, będącego przedmiotem analizy w ramach pracy licencjackiej. W tym sensie ćwiczenia specializacyjne stanowią uzupełnienie seminarium licencjackiego. Obok doskonalenia aparatu teoretyczno-pojęciowego zajęcia mają przyczynić się do rozbudowania warsztatu pracy Studenta i utrwalenia praktycznych umiejętności niezbędnych przy opisie zjawisk językowych. Wymiernym efektem zajęć ma być uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak analizować język? Jakimi metodami? Jak formułować wnioski i stawiać tezy? etc.

Wymagania wstępne

Oczekuje się, że studenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny będzie obejmował wyselekcjonowane teorie językoznawcze istotne do przeprowadzenia badań naukowych w obszarze wybranej dziedziny/tematu pracy licencjackiej oraz szereg przykładowych analiz zjawisk językowych związanych z tematyką pracy.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny wraz z metodami heurystycznymi, opis wyjaśniający i systematyzujący, dyskusja panelowa etc.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu jest możliwe po spełnieniu następującyh warunków i wykonaniu nastepujących zadań:

1) opis wybranego zagadnienia, uwzględniającego stan badań i metody badawcze w formie krótkiego tekstu naukowego,

2) pytania kontrolne diagnozujące stopień opanowania omawianych zagadnień,

3) systematyczny i aktywny udział w zajęciach.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Bartschat B., Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam Chomsky, Berlin 1996.
 2. Bergmann, R., Pauly, P., Stricker, S., Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg 2005.
 3. Linke, M. Nussbaumer, P., Portmann P.,  Studienbuch Linguistik. Tübingen 2004.
 4. Meibauer J., Demske U., Geilfuß W. J., Einführung in die germanistische Linguistik, Stuttgart / Weimar 2007.
 5. Vater, H., Einführung in die Sprachwissenschaft, Paderborn 2002.
 6. Wille, Lucyna /  Maziarz, Radosław , Einführung in die Sprachwissenschaft. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bünting, K.-D., Bitterlich, A., Pospiech, U.: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm, Berlin 2000.
 2. Bussmann H., Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 2002.
 3. Coseriu E., Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Tübingen 1988.
 4. Fleischer W., Helbig G., Lerchner G., Kleine Enzyklopädie deutsche Sprache. Frankfurt/M 2002.
 5. Glück H. (red.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart / Weimar 2000.
 6. Lewandowski T., Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg / Wiesbaden 1994.Kürschner, W., Taschenbuch Linguistik: ein Studienbegleiter für Germanisten, Berlin 2007.
 7. Lüdeling, A., Grundkurs Sprachwissenschaft, Stuttgart 2009.
 8. Lyons J., Einführung in die moderne Linguistik, München 1995.
 9. Meibauer, J. [et al.], Einführung in die germanistische Linguistik, Stuttgart; Weimar  2007.
 10. Polański, K., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1999.
 11. Starke, G., Zuchewicz, T., Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt am Main u.a. 2003.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 16:30)