SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-TL-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel poznawczy przedmiotu to przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu budowy i funkcji dzieła literackiego oraz wiodących metod badawczych i szkół w literaturoznawstwie.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

W cyklu prowadzonych wykładów konwersatoryjnych studenci poznają wybrane zagadnienia i pojęcia teoretycznoliterackie, a także przyswajają wiedzę z zakresu koncepcji badawczych w literaturoznawstwie. Tematyka zajęć to ontologia literatury oraz metodologia badań literackich, w zakres których wchodzą następujące kwestie: 1. Platońska filozofia sztuki. 2 Estetyka i poetyka w koncepcji Arystotelesa. 3. Pogranicze sztuk. 4. Dzieło literackie i formy jego istnienia. 5. Wyznaczniki literatury. 6. Literatura i jej zadania. 7. Budowa dzieła literackiego. 8. Semantyka form literackich i narracyjnych. 9. Intertekstualność. 10. Zagadnienie historyzmu w badaniach literackich. 11. Metoda filologiczno-historyczna w literaturoznawstwie. 12. Kwestia pozytywizmu w literaturze XIX i XX wieku. 13. Fenomenologia literatury. 14. Pokolenie literackie. 15. Realizm w literaturze. Rosyjscy formaliści. 16. Literatura jako dialog. 17. Koncepcje strukturalistyczne w badaniach literatury. 18. Semiotyka literacka. 19. Dzieło literackie i odbiorca.    

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca studenta oceniana będzie w trakcie zajęć na podstawie jego aktywności. W ciągu semestru należy zaliczyć dwa kolokwia testowe oraz złożyć pracę pisemną. Pozytywne spełnienie tych wymogów będzie podstawą, przy braku nieobecności, warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.       Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.

2.       Kaniewska, A. Legeżyńska, Teoria literatury, Poznań 2002.

3.       R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tł. M. Żurowski, Warszawa 1976.

4.       Введение в литературоведение, ред. Л.В. Чернец, В.Ю. Хализев и др., Москва 1999.

Literatura uzupełniająca

1.       Литературная энциклопедия терминов и понятий, Ред. А.Н. Николюкин, Москва 2003.


 

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 03-07-2019 17:20)