SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy
Kod przedmiotu 05.1-WH-WHSND-PDNW-Ć-S14_genHQWAE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do zadań związanych z wychowawstwem klasy w szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Wychowanie – podstawowe pojęcia, cechy i zadania wychowania. 2) Warunki efektywności pracy wychowawcy. Zadania i odpowiedzialność wychowawcy klasy. 3) Umiejętności psychopedagogiczne wychowawcy klasy (poznawanie uczniów, rozmowa z uczniem, rozmowa z klasą, takt pedagogiczny). 4) Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy. 5) Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 6) Uczeń z SPE 7) Uczeń z SPE - uczeń zdolny 8) Dokumentacja pracy wychowawczej (m.in. arkusze ocen, dziennik lekcyjny, frekwencja – bieżąca analiza, kontakty z rodzicami – terminarz, uroczystości – ważne wydarzenia z życia klasy, dodatkowa dokumentacja wychowawcy klasy. 9) Ocena zachowania. 10) Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami. 11) Metody integracji zespołu klasowego i techniki wychowawcze. 12) Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez wychowawcę (wycieczka, koła zainteresowań, imprezy klasowe).

 

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: uzyskanie 60% (12pkt.) możliwych do uzyskania punktów (20 pkt.) w tym: aktywny udział w zajęciach (0-10 pkt.); przygotowanie krytycznej recenzji konspektu lekcji wychowawczej i prezentacja go podczas ćwiczeń (0-5pkt.); projekty: karty indywidualnych potrzeb ucznia, PDW oraz kryteriów oceny zachowania (0-5pkt) Skala: 20-19 – bdb; 18-17 – db+; 16-15 – db; 14-13 - dst+; 12 – dst; 11-0 - ndst

Literatura podstawowa

1. Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 2002.
3. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004.
4. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.2017 r., poz. 59)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz.843).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

 5. Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.
 6. Fenstermacher G. D., Soltis J. F., Style nauczania, Warszawa 2000.
 7. Harmin M. Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.
 8. Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, pod red. G. Mazurkiewicza, Warszawa 2012;  oai:www.bc.ore.edu.pl:266
 9. Nauczyciel-opiekun-wychowawca (Tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), red. R. Stankiewicz, Poznań-Zielona Góra 2000
 10. Powodzenia i niepowodzenia szkolne (źródła, profilaktyka, terapia), red. A. Jacewicz, Białystok 2009
 11. Rimm S.B.,  Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994.
 12. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.
 13. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000; oai:www.bc.ore.edu.pl:14
 14. Turska D., Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?, Lublin 2006.
 15. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli, red.S. Jakubowski, Warszawa 2005.
 16. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. M. Loska, D. Myślińska, Warszawa 2005.
 17. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. T. Kott, Warszawa 2005.
 18. Włodarski Z., Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992.
 19. Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie XXI w., materiały konferencyjne, Zielona Góra 2001.
 20. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Limont, J. Cieślikowskiej i D. Jastrzębskiej, Warszawa 2012, oai:www.bc.ore.edu.pl:264

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 10:33)