SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka języka angielskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka języka angielskiego I
Kod przedmiotu 05.1-WH-FAD-DJA1-Ć-15_genHPXBW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami autonomii ucznia.

Rozwijanie rozumienia znaczenia refleksyjnego uczenia się w klasie językowej.

Zapoznanie z możliwościami rozwijanie u ucznia L2 mechanizmów samokontroli.

Kształtowanie umiejętności wdrażania założeń teoretycznych do klasy językowej autonomicznego ucznia.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Konstruktywizm.

Koncepcje teoretyków reformy edukacyjnej.

Świadomość językowa.

Ocenianie formatywne.

Kompetencja strategiczna.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja, metoda przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się wyniki uzyskane z indywidualnych, jak też grupowych prezentacji ustnych i kolokwium zaliczeniowego (80%) oraz aktywny udział w dyskusjach (20%). 

Literatura podstawowa

1.    Benson, P. 2001. Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow, Essex: Pearson  Education.

2.    Brown, H. D. 2006. Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Longman.

3.    Cohen, A. D. 1998. Strategies in learning and using a second language. London: Longman.

4.    Oxford, R. 2011. Teaching and Researching Language Learning Strategies. Harlow, Essex: Pearson Education.

5.    Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

1.         Williams, M., Burden, R. 1997. Psychology for language teachers. Cambridge: CUP.

2.        Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: „Impuls”.

3.       Pawlak, M. 2009. Grammar learning strategies and language attainment: Seeking a relationship. Research in Language, 7, 43-60. 

4.        Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-06-2019 10:30)