SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury angielskiej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury angielskiej I
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT1-Ć-14_genOO7VC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień z historii literatury angielskiej od jej początków po czasy współczesne. Kurs ma również za zadanie rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia o literaturze, która zostanie wykorzystana w trakcie ćwiczeń, podczas których wybrane utwory literackie zostaną poddane analizie i interpretacji.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wybrane zagadnienia z zakresu historii literatury angielskiej od czasów anglo-saksońskich do współczesności: początki literatury angielskiej – poezja heroiczna i religijna; literatura średniowieczna: wpływy francuskie; romans średniowieczny; obraz świata w średniowieczu i w renesansie; dominacja sonetu; rozwój dramatu – od średniowiecznych początków do rozkwitu w renesansie; twórczość Szekspira; literatura baroku – poezja metafizyczna; Oświecenie – obraz świata (filozofia i nauka), neoklasycyzm w literaturze;  rozwój prozy (powieść); zapowiedź romantyzmu;  romantyzm: podłoże filozoficzne nurtu, najważniejsze cechy i dzieła; wielowątkowość literatury epoki wiktoriańskiej; zapowiedź modernizmu; modernizm – geneza, cechy charakterystyczne, główni przedstawiciele; literatura współczesna – główne nurty i ich przedstawiciele.

Ćwiczenia: analiza i interpretacja tekstów wymienionych w wykazie literatury podstawowej (od początków piśmiennictwa w Anglii do czasów romantyzmu).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i konwersatoryjny.

Ćwiczenia: praca z tekstami źródłowymi, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń  wymaga aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykazania się  znajomością utworów wybranych do analizy i interpretacji w semestrze, jak również napisania prac zaliczeniowych, których forma zostanie ustalona przez nauczyciela prowadzącego kurs.

2) zaliczenia wykładu wymaga obecności i aktywnego uczestniczenia w wykładzie –  znajomości wskazanych tekstów i wykorzystania tej wiedzy w trakcie wykładów konwersatoryjnych.

3) Podczas egzaminu należy wykazać się dobrą znajomością historii literatury angielskiej i utworów literackich należących do omawianych epok.

Szczegółowe warunki i formy  zaliczenia i egzaminu zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

Wulf and Eadwacer

The Wanderer

Sir Gawain and the Green Knight

Geoffrey Chaucer, The  Canterbury Tales  (The Prologue – fragmenty; wybrane opowieści).

William Shakespeare – wybrane utwory dramatyczne

Philip Sidney, wybrane sonety (ze cyklu  Astrophil and Stella)

Edmund Spencer, wybrane sonety (z cyklu Amoretti)

William Shakespeare,  wybrane sonety

John Donne, The Flea, The Sun Rising, Holy Sonnets 10 and 14

George Herbert, The Collar

Robert Herrick, To the Virgins to Make Much of Time

John Milton, On His Blindness; Paradise Lost (fragments)

Alexander Pope, The Rape of the Lock (fragments)

William Blake, The Lamb, The Tyger, The Sick Rose

Charlotte Smith, On Being Cautioned Against

William Wordsworth, We Are Seven, The World Is Too Much with Us, Prelude

G.G. Byron, Don Juan (fragmenty)

P.B. Shelley, Ode to the West Wind

Mary Shelley, Frankenstein

Literatura uzupełniająca

Abrams, M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature, vols. I, W.W. Norton, New York, 1986.

Burgess, Anthony, English Literature, Longman, Harlow, 1991.

Calvo, Clara, Jean-Jacques Weber, The Literature Workbook, Routledge, London, 1998.

Carter, Ronald, John McRae, The Routledge History of Literature in English, Routledge, London, 2002

Lektury uzupełniające wykłady:

Caedmon’s Hymn

The Dream of the Rood

 Everyman

Christopher Marlow – Doctor Faustus

  Andrew Marvell: To His Coy Mistress

  S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner           

 Virginia Woolf, Modern Fiction, w: Norton II.

 Lista lektur dodatkowych do przygotowania na egzamin zostanie przedstawiona na wykładzie.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-06-2020 17:29)