SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury angielskiej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury angielskiej II
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT2-Ć-14_pNadGen42XUM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury angielskiej XIX, XX i XXI wieku oraz rozwój umiejętności krytycznej lektury utworów literackich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Rozwój powieści angielskiej w XIX wieku – różne gatunki powieści; porównanie realizmu dziewiętnastowiecznego z literaturą modernizmu na przykładzie wybranych tekstów; poezja modernistyczna, w tym poezja czasów  I wojny światowej; analiza i interpretacja wybranych utworów należących do drugiej połowy dwudziestego wieku i początku wieku XXI.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń  wymaga aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykazania się  znajomością utworów wybranych do analizy i interpretacji w semestrze, jak również napisania prac zaliczeniowych zaplanowanych w semestrze.

Szczegółowe warunki i formy  zaliczenia zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

Jane Austen, Pride and Prejudice

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Joseph Conrad, An Outpost of Progress

James Joyce, Dubliners (selected stories)

Katherine Mansfield, An Indiscreet Journey, The Doll's House, The Fly

Virginia Woolf, Mrs Dalloway

D.H. Lawrence, A Horse-Dealer's Daughter 

William Golding, Lord of the Flies

Angela Carter, The Bloody Chamber

Wendy Erskine, Locksmiths

Colin Barrett, Let's Go Kill Ourselves

Kazuo Ishiguro, Never Let me Go

Literatura uzupełniająca

            1.       Abrams, M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature, vol. II, W.W.

                      Norton, New York, 1986.

            2.      Carter, Ronald, John McRae, The Routledge History of Literature in English,

                      Routledge, London, 2002.

            3.       Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Oxford

                      University Press, Oxford,  2004.

            4.       Walder, Dennis, The Realist Novel, Routledge, New York, 1995.

            5.       Wybrane artykuły, których tytuły podane zostaną w trakcie kursu.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 27-02-2021 17:41)