SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury amerykańskiej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury amerykańskiej II
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT4-Ć-14_pNadGen0YLSQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Filipczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o omawianych epokach literackich oraz twórczości wiodących autorów – tle historyczno-społecznym, filozofii, nurtach literackich.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Ciągłości i przemiany literatury amerykańskiej od końca XIX wieku po współczesność. Epoki realizmu, modernizmu i postmodernizmu zostaną omówione na podstawie wybranych powieści, opowiadań, dramatów lub utworów poetyckich.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia prac kontrolnych, w których student wykazuje się znajomością utworów wybranych do analizy i interpretacji w semestrze, a także innych tekstów należących do literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Literatura podstawowa

Bradbury, M., Richard, R. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin. (wybrane rozdziały)

Fitzgerald, F. S. The Great Gatsby.

James, Henry. Daisy Miller. 

Steinbeck, J. Of Mice and Men.

Williams, T. Streetcar Named Desire.

Inne wybrane utwory (dokładna lista na początku semestru jest podana przez prowadzącego)

Literatura uzupełniająca

Do wyboru:

Baym, N. ed. The Norton Anthology of American Literature, New York, W.W. Norton, 1994.

Gray, Richard. A History of American Literature. The United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2004.

VanSpanckeren, K. ed. Outline of American Literature. United States Information Agency.

Curry, D. ed. Highlights of American Literature. Washington: United States Information Agency, 1988.

Salska, A. Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Vol. 1 & 2, Kraków: Universitas, 2003.

Companions to American Literature.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Iwona Filipczak (ostatnia modyfikacja: 24-05-2020 12:09)