SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-AUE-K-14_pNadGenNTOEI
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja publiczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem poznawczym przedmiotu jest:

 • przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy na temat budowy, podziału kompetencji i funkcjonowania struktur administracyjnych w UE,
 • zaprezentowanie studentom form implementacji prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne,      
 • zaprezentowanie studentom pojęcia "funkcjonariusza publicznego Unii Europejskiej",
 • przekazanie studentom wiedzy na temat współpracy pomiędzy samorządami w państwach - członkach UE oraz na temat roli organizacji pozarządowych w tworzeniu wspólnot lokalnych. 

 

 

Celem dydaktycznym jest opanowanie przez studentów:

 • zasad funkcjonowania organów administracji UE,
 • reguł zarządzania projektami i finansami publicznymi według przepisów europejskiego prawa administracyjnego.,
 • zasad działania funkcjonariuszy publicznych UE,
 • metod i form aktywizacji współpracy lokalnej i samorządowej.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa oraz podstaw budowy i funkcjonowania UE, włączając w to znajomość ram systemu prawnego UE.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – konwersatorium

 1. Zagadnienia wprowadzające: europeizacja prawa administracyjnego, europejska przestrzeń administracyjna, administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej.
 2. Zarządzanie administracyjne w Unii Europejskiej.
 3. Implementacja prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne.
 4. Funkcjonariusz publiczny UE.
 5. Europejskie mechanizmy decyzyjne.
 6. Komisja Europejska: skład i powoływanie, kompetencje, przekazywanie kompetencji wykonawczych, funkcja inicjatywna i kontrolna na przykładach praktycznych.
 7. Unijne agencje regulacyjne: tworzenie oraz struktura organizacyjna agencji regulacyjnych, typologia agencji regulacyjnych
 8. Sieci administracji
 9. Unijne mechanizmy w zakresie wymiany informacji, współpracy i koordynacji.

Metody kształcenia

Multimedialny wykład problemowy, praca z dokumentami źródłowymi, debata, burza mózgów, rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę, wynikającą z sumy ocen cząstkowych (średnia ważona: kazus 30% + wystąpienie 20% + udział w dyskusji 20%+ projekt 30%). Weryfikacja przygotowania do zajęć w formie bieżącej oceny aktywności na zajęciach podczas wystąpień, dyskusji i prac w grupach (rozwiązanie kazusów) oraz przygotowanie projektu. 

Literatura podstawowa

 1. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.):
 •  Europeizacja prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego Tom 3
 • Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego  Tom 6
 • Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego, Tom 10, Warszawa 2014.

2. M. Wierzbowski. M. C. H. Hofmann, J. P. Schneider, J. Ziller, ReNEUAL. Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, CH Beck 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 2. Lipowicz I. (red.) Europeizacja administracji publicznej, Warszawa 2008.
 3. Maliszewska - Nienartowicz J. (red.), Prawo antydyskryminacyjne. System Prawa Unii Europejskiej. Tom. VI, Warszawa CH Beck 2020.
 4. Superat, J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Izabela Gawłowicz (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 18:37)