SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do studiów neofilologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do studiów neofilologicznych
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAP-WSN-Ć-14_gen8NFLM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Zbigniew Adaszyński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. pomoc studentom pierwszego roku w pokonaniu bariery pomiędzy lekcjami języka angielskiego w szkole średniej a zajęciami uniwersyteckimi.
 2. stworzenie pozytywnej motywacji do własnej pracy i generowanie odpowiedzialności za niezależność w osiąganiu sukcesów w doskonaleniu umiejętności językowych.
 3. zmiana ról studentów z uczniów języka obcego na użytkowników języka na uniwersytecie
 4. przygotowanie studentów pierwszego roku do aktywnego uczestnictwa w kursach i zajęciach akademickich prowadzonych po angielsku
 5. przygotowania studentów do zdobywania nowej wiedzy w języku angielskim

Wymagania wstępne

Autentyczna motywacja do studiowania po angielsku.

Zakres tematyczny

Kurs obejmuje zadania i treści rozwijające poznawcze umiejętności zdobywania i zarządzania własną wiedzą i uzupełnia pozostałe kursy praktycznej nauki języka angielskiego.

Umiejętności to:

 1. poznawanie i zgłębianie poważnych tematów z  różnych punktów widzenia i perspektyw
 2. interakcje z tekstami autentycznymi, to znaczy tekstami nieprzygotowanymi na potrzeby uczenia się języka angielskiego i tekstami nie podręcznikowymi, czyli uproszczonymi lub edytowanymi
 3. krytyczne podejście do tematów i zagadnień 
 4. refleksyjne uczenie się i doskonalenie umiejętności językowych (budowanie autonomii studenta języka, a nie strategii ucznia języka)
 5. interakcje z różnymi odbiorcami (nie tylko z nauczycielem)

 Ćwiczenia praktyczne mają za zadanie rozwijanie językowych umiejętności studentów  w:

 1. wyjaśnianiu
 2. parafrazie
 3. streszczaniu
 4. syntezowaniu
 5. perswazji
 6. argumentacji
 7. tworzeniu tez
 8. rozróżnianiu istotnych i nieistotnych argumentów
 9. ilustrowaniu tez i argumentów
 10. rozpoznawaniu dygresji
 11. rozumieniu implikacji
 12. rozpoznawaniu tonu wypowiedzi
 13. rozpoznawaniu odniesień 

Metody kształcenia

Rola nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs obejmuje:

 1. planowanie i tworzenie sytuacji tylko interaktywnych
 2. personalizowanie materiału na potrzeby danej grupy studentów
 3. wykorzystywanie tylko aktywnych metod uczenia się języka
 4. tworzenie połączeń pomiędzy światem uniwersytetu ( i jego tekstami), a światem doświadczeń, zainteresowań i pasji studentów pierwszego roku
 5. dokonywanie systematycznej oceny wspólnej pracy i modyfikowanie programu w zależności od potrzeb i osiągnięć lub niepowodzeń
 6. tworzenie programu dodatkowych projektów tworzących konieczność studiowania i używania języka angielskiego poza salą wykładową
 7. ukazanie studentom sposobów i metod na bycie niezależnym w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności językowych w sytuacjach społecznych i akademickich
 8. planowanie zajęć z duża ilością i różnorodnością ćwiczeń praktycznych
 9. prezentowanie radości życia i pedagogicznej pasji

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w  pracy grupowej, indywidualnych oraz grupowych konsultacjach oraz przygotowanie dwóch projektów.

Literatura podstawowa

Skrypt materiałów do zajęć opracowany w 2018 roku. 

Literatura uzupełniająca

 1. Martin Hewings, Craig Thaine & Michael McCarthy (2010), Cambridge Academic English. CUP
 2. Mary Waters & Alan Waters (1996).  Study Tasks in English.CUP
 3. Sarah Philpot, Lesley Curnick, Emma Pathare, Gary Pathare & Richard Harrison. (2013) Headway Academic Skills Introductory Reading, Writing, and Study Skills Student's Book with Oxford Online Skills. OUP

Uwagi

Program przedmiotu  zakłada aktywną rolę studentów w jego budowaniu i realizacji. Stanowi jedynie pomysł na wprowadzenie studentów w świat, w którym język angielski jest językiem akademickich studiów. Studenci mają możliwość jego modyfikacji w trakcie wspólnej pracy, tak aby odpowiadał ich potrzebom, aspiracjom, dotychczasowym doświadczeniom i ich nowej aktywnej roli w społeczeństwie wiedzy.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-06-2020 16:52)