SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Człowiek pierwszej połowy XX w. w literaturze amerykańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Człowiek pierwszej połowy XX w. w literaturze amerykańskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-CZLA-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianej epoki – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Miasto, masa, maszyna w erze postępu a poszukiwanie tożsamości. Alienacja utraconego pokolenia w dwudziestoleciu międzywojennym. Poszukiwanie sposobów wyrażania siebie w renesansie Harlemu. Walka o byt w Wielkiej Depresji lat trzydziestych. Poszukiwanie autentycznego życia w konserwatywnych latach pięćdziesiątych. Beatnikowskie poszukiwanie osobistej wolności. Od nadziei po dewastację – walka o samorealizację żołnierza ukazana poprzez literacki trop weterana II wojny światowej i wojny koreańskiej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny (Ćw), praca z tekstem (W, Ćw), dyskusja (Ćw)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie porównania relacji jednostki ze światem zewnętrznym ukazanym w omawianych utworach literackich, które obejmuje program oraz prezentacji analizy jednego utworu literackiego spoza listy lektur obowiązkowych, samodzielnie wybranego przez studenta.

Literatura podstawowa

1.     Capote, T. 1994. Breakfast at Tiffany's. New York: The Modern Library.

2.     Eliot, T. S. Selected Poems.

3.     Fitzgerald, F. S. 2000. The Great Gatsby. London: Wordsworth Classics.

4.     Hughes, L. Selected Poems.

5.     London, J. 2007. Martin Eden. Charleston: Bibliobazaar.

6.     Morrison, T. 2012. Home. New York : Knopf.

7.     Steinbeck, J. 2000. Of Mice and Men. London: Penguin Books.

8.     Vonnegut, K. 2005. Slaughterhouse-Five. New York: The Dial Press.

9.     William, C. W. Selected Poems.

10.  Williams, T. 1947. A Streetcar Named Desire. New York: New Directions.

Literatura uzupełniająca

1.     Bradbury, M., Richard, R. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin.

2.     Bradshaw D. and Dettmar, K. 2005. A Companion to Modernist Literature and Culture. Malden: Blackwell Publishing.

3.     Scharnhorst, G., Quirk. T. 2006. American History Through Literature. New York: Charles Scribners & Sons.

Uwagi

Brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Mobley (ostatnia modyfikacja: 16-05-2020 13:38)