SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski biznesu II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski biznesu II
Kod przedmiotu 04.1-WH-FAP-JAB2-K-14_genBJQ05
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest:

  • zapoznanie studenta z językiem specjalistycznym (z zakresu prawa, handlu, finansów, administracji, marketingu, reklamy, produkcji/jakości produkcji) oraz ukazanie funkcjonowania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej uprawianej na podbudowie wykształcenia filologicznego  w której ten język funkcjonuje;
  • przygotowanie studenta do tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu  w języku angielskim z użyciem specjalistycznej terminologii.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach.

Przedmiot przeznaczony dla studentów kierunku filologia angielska.

 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 (1) produkcja i procesy produkcyjne;

(2) marketing i sprzedaż;

(3) spotkania, konferencje i negocjacje;

(4) prezentacje;

(5) reklama;

( 6) logistyka;

(7) BHP;

(8) zarządzanie;

(9) dokumenty związane z prowadzeniem firmy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć interaktywnych, z wykorzystaniem artykułów naukowych i literatury anglojęzycznej wspomagane przez wykłady, pokaz, metodę przypadków, prace kontrolne, dyskusja. Ćwiczenie technik przekładu na autentycznych tekstach użytkowych, zarówno w przekładach angielsko-polskich oraz polsko-angielskich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z okresowych prac kontrolnych (zaliczenia ustne, opisowe, testowe)(50%), bieżących prac zleconych (prace kontrolne) (30%) oraz obserwacja i ocena umiejętności praktycznych podczas zajęć (20%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie ogólnej średniej w wartości co najmniej 61% z ww. komponentów.

Ocena końcowa z przedmiotu określana jest przez następującą skalę: 

0-60.9              2.0 (ndst)
61.0 - 69.9       3.0 (dost)
70.0 - 79.9       3.5 (dost+)
80.0 - 89.9       4.0 (db)
90.0 - 94.9       4.5 (db +)
95.0 - 100        5.0 (bdb)

Literatura podstawowa

Emmerson, P. Business English Handbook Advanced. Oxford. Macmillan, 2007.

Myrczek, E. Lexicon of Law terms. Warszawa. Wydawnictwo C.H.Beck, 2006.

Berezowski, L. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa. Wydawnictwo C.H.Beck, 2009.

Wybrane treści z powyższych materiałów oraz materiały każdorazowo ustalane przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Bogudziński, J., Buczkowski, K., Kazanowski A., P.  Kompendium of Legal Templates. Tom 6. Warszawa. Wydawnictwo C.H.Beck, 2004.

Mammet, P. Język specjalistyczny: zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice. „Śląsk”, 2003.

Czasopisma o charakterze biznesowym m.in.: Bloomberg Businessweek, Financial Times itp.

Oraz materiały każdorazowo ustalane przez prowadzącego

Uwagi

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W zależności od zainteresowań studentów oraz czynników warunkujących przeprowadzenie kursu, prowadzący ma prawo modyfikacji zakresu tematycznego.

 


Zmodyfikowane przez dr Anna Kuzio (ostatnia modyfikacja: 26-06-2020 18:05)