SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Teorie uczenia się i nauczania języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Teorie uczenia się i nauczania języka
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-LTTH-Ć-S15_pNadGenD331K
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie rozumienia związku pomiędzy akwizycją języka a rozwojem neuropsychologicznym ucznia.

Zapoznanie z najważniejszymi teoriami akwizycji języka.

Uświadomienie wpływu cech osobowościowych ucznia na mniej lub bardziej efektywne przyswajanie języka.

Uwrażliwienie na wielowymiarowość relacji uczeń – nauczyciel.

Przygotowanie do przeprowadzenia ewaluacji poznanych teorii akwizycji języka w odniesieniu do własnych doświadczeń glottodydaktycznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Hipoteza Analizy Kontrastywnej.

Kompetencja a wykonanie językowe.

Wiedza jawna a wiedza niejawna.

Analiza błędu językowego.

Wielorakie inteligencje a zdolności językowe.

Programowanie Neurolingwistyczne. Dominacja półkul mózgowych.

Zjawisko lęku w akwizycji języka.

Kompetencja strategiczna.

Style uczenia się.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, burza mózgów, dyskusja, metoda przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się wyniki uzyskane z indywidualnych, jak też grupowych prezentacji ustnych i kolokwium zaliczeniowego (80%) oraz aktywny udział w dyskusjach (20%). 

 

Literatura podstawowa

1.         Aitchison, J. 1992. Introducing language and mind. London: Penguin Books Ltd.

2.         Brown, H. D. 2000. Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Longman.

3.         Ellis, R. 1985. Understanding second language acquisition. Oxford: OUP.

4.         Ellis, R. 1988. Classroom second language development. London: Prentice Hall International.

5.         Ellis, R. 2008. The Study of second language acquisition. Oxford: OUP.

6.         Lightbown, P. M., Spada, N. 2006. How languages are learned. Oxford: OUP.

7.         Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

 

Literatura uzupełniająca

1.         Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.

2.         Gardner, H. 1993. Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

3.        Jensen, E. 2006. Enriching the brain: How to maximize every learner's potential. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

4.         Obler, L. K., Gjerlow, K.. 1999. Language and the brain. Cambridge: CUP.

5.         Revell, J., Norman, S. 1998. In your hands: NLP in ELT. London: Saffire Press.

6.         Sternberg, R. J. 2001. Psychologia poznawcza. Tłum. E. Czerniawska, A. Matczak. Warszawa: WSiP.

7.         Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 16-07-2020 19:52)