SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka języka angielskiego II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka języka angielskiego II
Kod przedmiotu 05.1-WH-FAD-DJA-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Dydaktyka języka angielskiego II - Wykład 30 2 30 2 Egzamin
Dydaktyka języka angielskiego II - Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

- Zapoznanie z działalnością nauczyciela jako refleksyjnego praktyka,

- Kształtowanie umiejętności rozwijania kompetencji strategicznej u ucznia L2,

- Przygotowanie do prowadzenia badań w klasie językowej,

- Przygotowanie do stosowania zasad oceniania formatywnego,

- Rozwijanie rozumienia znaczenia wiedzy subiektywnej w nauczaniu języka,

- Pogłębianie wiedzy o różnicach indywidualnych,

- Zapoznanie z możliwościami wykorzystania metafory w kształceniu nauczycieli.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 teorie personalne nauczyciela; motywacja, lęk językowy, nuda a akwizycja języka; teoria złożonych systemów dynamicznych; badania w działaniu; poznawczy i afektywny wymiar informacji zwrotnych; portfolio językowe jako narzędzie samooceny; strategie uczenia się języka i strategie komunikacyjne; podstawy szkolenia strategicznego; teoria metafory konceptualnej.

 

  

Metody kształcenia

 Wykład konwersatoryjny, dyskusja, projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Niniejszy kurs kończy się egzaminem, za który student otrzymuje ocenę. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń uzyskane za indywidualną i grupową      działalność studenta, obejmującą prezentacje ustne i prace projektowe (80%), jak również uczestnictwo w dyskusjach (20%).

 

Literatura podstawowa

1.        Bailey, K., Curtis, A., Nunan, D. 2001. Pursuing professional development. Boston: Heinle & Heinle.  

2.        Dakowska, M. 1995. Models of language use and language learning in the theory of language didactics. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

3.        Levine, G. S. 2011. Code Choice in the Language Classroom. Bristol: Multilingual Matters.

4.        Martin-Jones, M., Jones, K. (eds) 2000. Multilingual literacies. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

5.        McDonough, J., McDonough, S. 1997. Research methods for English language teachers. London: Arnold.

6.        Richards, J. C., Lockard, C. 1994. Reflective teaching. New York: CUP.

7.        Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

  

1.        Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. 2007. Research methods in education. Abingdon, Oxon: Routledge.    

2.        Pawlak, M., Zawodniak, J., Kruk, M. 2020. Boredom in the foreign language classroom: A micro-perspective. Cham, Switzerland: Springer.

3.        Schön, D. 1983. The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

4.        Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-07-2020 20:34)