SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-43_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy z organizacji i metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz uzyskanie umiejętności planowania projektów biznesowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie do tematyki wykładów. Przedstawienie warunków zaliczenia przedmiotu oraz realizacji zajęć. Przedsiebiorstwo i jego zasoby (pojęcia tematyczne, celel i zasady działania, formy organizacyjno-prawne).     2   1.2
W2 Otoczenie przedsiębiorstwa, zasoby, pojęcie i proces zarządzania przedsiebiorstwem.     2   1.2
W3 Planowanie i podejmowanie dezycji (rola planowania, planowanie operacyjne, planowanie strategiczne, modele i style podejmowania decyzji).     2   1.2
W4 Oganizacja w przedsiebiorstwie.     2   1.2
W5 Kontrola w przedsiębiorstwie.      2   1.2
W6 Zarządzanie marketingiem. Zarządzanie operacyjne i jakością.      2   1.2
W7 Zarządzanie logistyką i zakupami.     2   1.2
W8 Zarządzanie zasobami ludzkimi.     2   1.2
W9 Przewodzenie i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie.     2   1.2
W10 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.     2   1.2
W11 Zarządzanie projektami.     2   1.2
W12 Kierunki rozwoju przedsiębiorstw.     2   1.2
W13 Prezentacja wyników prac projektowych.     2   1.2
W14 Kreowanie wartości produktu.     2   1.2
W15 Zabezpieczenie własności intelektualnej wypracowanej w trakcie realizacji projektów.     2   1.2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Definiowane i określenie typów organizacji/przedsiębiorstw.      1   0.6
P2 Definiowanie potrzeb przedsiębiorstwa.      2   1.2
P3 Budowa strategii przedsiębiorstwa - modele, systemy.      2   1.2
P4 Jak skutecznie podejmować decyzje - metody analizy decyzyjnej.       2   1.2
P5 Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.      2   1.2
P6 Gotowość inwestycyjna - źródła finansowania.     2   1.2
P7 Zarządzanie projektem - harmonogramowanie, budżetowanie, budowanie zespołów, konsorcja.     2   1.2
P8 Realizacja i rozliczanie projektów.      2   1.2
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Realizacja modułu odbywa się poprzez realizację wykładów, w tym: 5 informacyjnych (dotyczących podstawowych pojęć i mechanizmów zarządzania i jakości), 5 multimedialnych (wykorzystując metody eksponujące- materiały filmowe ilustrujące różne aspekty kontroli jakości i techniki prezentacji), 5 konwersatoryjnych podsumowujących przekazaną wiedzę i rozważania problemowe. Praktyczne przekazanie wiedzy odbywa się podczas realizacji zajęć projektowych prowadzonych z użyciem metod eksponujących, pozostałe zajęcia dotyczą praktycznego wykorzystania podstawowych narzędzi inżynierii oraz prezentacji projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części wykładowej jest obecność na co najmniej 51% zajęć, oraz poprawna prezentacja ustna projektu realizowanego na zajęciach projektowych. 

Oceny:

- bardzo dobra- Student wykonał projekt który nie zawiera błędów i podczas prezentacji wykorzystał środki audiowizualne lub inne które wskazują na jego zaangażowanie oraz pomysłowość.

- dobry plus- Student wykonał projekt który zawiera pojedyncze błędy i zaprezentował go w sposób poprawny przy wykorzystaniu narzędzi MS Office, Prezi itp.

- dobry- Student wykonał projekt który zawiera kilkanaście błędów i zaprezentował go w sposób zadowalający przy wykorzystaniu narzędzi MS Office, Prezi itp.

- dostateczny plus- Student wykonał i zaprezentował projekt który zawiera więcej niż 20 błędów i niespójności i zaprezentował go w sposób zadowalający przy wykorzystaniu narzędzi MS Office, Prezi itp.

- dostateczny- Student wykonał projekt który zawiera więcej niż 20 błędów i niespójności i zaprezentował go w sposób mierny przy wykorzystaniu narzędzi MS Office, Prezi itp.

- niedostateczny- Student nie wykonał projektu, nie zaprezentował go. Student skopiował projekt istniejący do którego nie ma praw autorskich.

Projekt: ocena z projektu jest określana na podstawie oceny trafności doboru użytych technik i metod oraz jakości wykonania projektu.

Ocena końcowa: stanowi średnią arytmetyczną ocen z wykładu oraz projektu.

Literatura podstawowa

1. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
2. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie mała firmą, WN PWN Warszawa Łódź, 1999.
3. Liker J. K.: Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2004.
4. Czarnecki L.: Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, 2011.
5. Gallo C.: Steve Jobs – Sztuka prezentacji, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
2. Kiyosaki R.: Bogaty ojciec, biedny ojciec, Wydawnictwo Instytut Praktycznej Edukacji, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska (ostatnia modyfikacja: 04-06-2020 18:35)