SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programming business applications - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programming business applications
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ProgApBizn-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Michał Doligalski
  • dr inż. Jacek Bieganowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide basic knowledge about process modeling and business applications. To introduce understanding of the proper usage of process modeling techniques. To provide basic skills on process modeling. To provide skills on the usage of process modeling environments and languages.

Wymagania wstępne

Principles of computer programming

Zakres tematyczny

Business application – features, classification, modeling. Development of business applications and processes. Tools for development of business applications. Usage of languages and environments: PHP, XML, XSLT, DTD, JS, CSS, AJAX, .NET, JAVA, UML, and Eclipse modeling and development of business applications. Accessing relational databases. 

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises, project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  • Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks in written exam
  • Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester
  • Project – the main condition to get a pass are sufficient marks for all projects conducted during the semester.
  • Calculation of the final grade: lecture 40% + laboratory 30% + project 30%

Literatura podstawowa

  1. Beynon-Davies P.: Information Systems Development: An Introduction to Information Systems Engineering, Palgrave Macmillan, 1998.
  2. Bobzin H, McCammo K.,Tyagi S., Core Java Data Objects, Prentice Hall, 2003.
  3. Graham I., O'Callaghan A., Wills A.: Object-oriented methods: principles & practice, AddisonWesley, 2000.
  4. Cockburn A.: Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley Professional, 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 10:28)