SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Czas i przestrzeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Czas i przestrzeń
Kod przedmiotu 09.3--FiPlP-CiP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie umiejętności kreacji czasu i przestrzeni w tekście literackim na podstawie treści zawartych w tekstach kultury.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Omówione zostaną dwie kategorie rzeczywistości przedstawionej w utworze narracyjnym: czas i przestrzeń, tu zaś m.in.:

 • wybrane aspekty kategorii czasu: czas rzeczywistości realnej, do której odwołują się treści utworu, czas fabuły, czas przedstawiony;
 • wybrane aspekty kategorii przestrzeni: konstytuowanie się przestrzeni na płaszczyźnie opisu, scenerii, sensów naddanych;
 • związki czasu i przestrzeni z gatunkiem literackim, tematem, fabułą, postaciami.

Kategorie te będą omawiane w oparciu o różne odmiany gatunkowe powieści: powieść regionalną, powieść fantastyczną powieść kryminalną.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, praca z tekstem literackim, ćwiczenia analityczne, zadania pisarskie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu

Literatura podstawowa

 1. Skwarczyńska Stefania, Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Warszawa 1954.
 2. Markiewicz Henryk, Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, „Ruch Literacki” 1983, z. 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.
 3. Sławiński Janusz, O opisie, „Teksty” 1981, nr 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.
 4. Sławiński Janusz, Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.
 5. Bachtin Michał, Czas i przestrzeń w powieści, [w:] idem [et al.], Wokół problemów realizmu, przedmową opatrz. A. Lam, Warszawa 1977.

Literatura uzupełniająca

 1. Watts Nigel, Jak napisać powieść, przekł. i posłowie E. Kraskowska, Kraków 1998.
 2. Zuckerman Albert, Jak napisać świetną powieść, przeł. M. Kościuk, Poznań 2000.
 3. Grant-Adamson Lesley, Jak napisać powieść kryminalną, przeł. M. Rusinek, posłowie J. Chmielewska, Kraków 1999.
 4. Timbal-Duclaux Louis, Écrire un roman historique ou régionaliste, Beaucouzé 2015.
 5. Timbal-Duclaux Louis, J’écris mon Premier Roman. Guide technique à l’usage des auteurs et des ateliers d’écriture, Beaucouzé 2011.
 6. Timbal-Duclaux Louis, Écrire un roman, un vrai roman expliqué par son auteur, Beaucouzé 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 20:38)