SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Kreatywne pisanie reportazu literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Kreatywne pisanie reportazu literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-P-Pdw: Kprl- 18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studentów z teorią i praktyką współczesnego reportażu literackiego, nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego gromadzenia, selekcjonowania i weryfkowania materiału oraz zredagowania tekstu reporterskiego. 

Wymagania wstępne

brak

 

 

Zakres tematyczny

1) Reportaż literacki - definicje i koncepcje. 2) Reportaż jako gatunek pograniczny. 3) Polska szkoła reportażu: przedstawiciele, nurty, tematy. 4) Typologia reportażu. 5) Reportaż społeczny, śledczy i interwencyjny. 6) Nowe Dziennikarstwo i reportaż gonzo. 7) Przygotowanie do napisania konspektu reportażu. 8) Pozycja reportera: uczestnik, obserwator, słuchacz, rekonstruktor. 9) Bohaterowie reportażu. 10) Sposoby gromadzenia, selekcjonowania i weryfikowania materiału reporterskiego. 11) Wywiad i sposoby jego dostosowywania do tekstu reporterskiego. 12) Etyka podczas pracy reportera. 13) Reportaż we współczesnym życiu kulturalnym (konkursy, nagrody, festiwale). 14) Analiza wybranych współczesnych reportaży literackich. 

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, opis wyjaśniający, dyskusja. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, referat, praca pisemna. 

Literatura podstawowa

1. Adamczewska I., Granice kreatywnosci w reportażu, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2017/60.

2. Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa 2011. 

3. Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa 2011. 

4. "Ha!art" 2013, nr 1, numker tematyczny poświęcony reportażowi gonzo. 

5 .Wolny-Zmorzyński K., Reportaż. Jak go napisać?, Warszawa 2004. 

6. Żyrek-Horodyska E., Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie, "Pamiętnik Literacki" 2017/4.

7. Wybrane współczesne reportaże literackie. 

Literatura uzupełniająca

1. 100/XX+50. Antologia polskiego reportażu XX wieku, pod red. M. Szczygła, t. 1-3, Wydawnictwo Czarne 2014.

2. Domosławski A., Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010. 

4. Glensk U., Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków 2012.

4. Wolny-Zmorzyński K., A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

5. Żyrek-Horodyska E., Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu, Kraków 2019. 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 20:49)