SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii
Kod przedmiotu 14.4--FiPlP-WdP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka; zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólne i społecznej. Potrafi rozpoznać potrzeby psychiczne ucznia oraz właściwie na nie odpowiedzieć. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Psychologia a inne nauki; koncepcje psychologiczne człowieka ; procesy poznawcze: myślenie, uczenie się, pamięć; osobowość, w tym osobowość ludzi twórczych, charakter i temperament;  inteligencja i zdolności specjalne, w tym zdolności twórcze; emocje i motywacja; stres psychologiczny,  biologiczne podstawy procesów psychicznych.

Ćwiczenia:

Komunikacja interpersonalna. Podstawy psychologii wychowawczej i psychologii nauczania. Rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci  i młodziezy. Rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych i rozwojowych uczniów. Podstawy nowoczesnego nauczania: aktywne metody przekazywania wiedzy, wspiearnie pamięci, motywowanie uczniów, zarządzanie klasą, dyscyplina i pokonywanie trudności wychowawczych. 

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia: praca z tekstem, dyskusja, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  ocena z egzaminu.

Ćwiczenia: ocena z kolokwium (70%) i aktywności studenta na zajęciach (30%).

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.  Strelau J., Doliński D. (2010), Psychologia akademicka .Podręcznik. (red.) t.1-2,Gdańsk, Wyd.GWP

2. Gerrig R., Zimbardo Ph. (2008), Psychologia i życie, Warszawa: PWN. 

3. Liberska H. Trempała J. (2020) Psychologia wychowawcza. Warszawa:PWN

4. Petty G. (2005). Nowoczesne nauczanie. Gdańsk: GWP

Literatura uzupełniająca

  Aronson E., Wilson T.D., Akert R. (1997 )Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Wyd.Zysk i S-ka

Kozielecki J.(1998) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wyd."Żak"

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk, Wyd. GWP

 

 

Oraz inna literatura każdorazowo proponowana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 20:03)