SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii społecznej, jej powiązań z psychologią i socjologią; dostarczenie wiedzy na temat kierunków rozwoju psychologii społecznej, wybranych metod i narzędzi badawczych, technik pozyskiwania danych oraz strategii i metod analizowania zjawisk w grupach społecznych, mechanizmów wywierania wpływu na zachowania społeczne jednostki. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student będzie mógł lepiej zrozumieć jak przebiegają procesy myślowe, emocje i ludzkie działania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot psychologii społecznej, czyli między socjologią a psychologią. Historia psychologii społecznej. Metody badań psychologii społecznej. Człowiek istota biologiczna i społeczna. Pamięć, procesy poznawcze, poznanie społeczne. Emocje. Postrzeganie siebie i innych. Jaźń. Tożsamość jednostkowa. Tożsamość społeczna, role społeczne. Osobowość człowieka. Postawy. Charakterystyka grupy społecznej, procesy grupowe. Wpływ społeczny, manipulacja, konformizm. Zachowania prospołeczne i problemy społeczne. Stres, agresja – sposoby radzenia sobie z nimi. Stereotypy – czy można je przezwyciężać. Możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii społecznej w praktyce.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: praca na zajęciach, aktywność, prezentacja.

Wykład: egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

ARONSON E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2001.

ARONSON E., WILSON T. D., AKERT R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

CIALDINI R, Wywieranie wpływy społecznego, GWP, Gdańsk 1994.

WOJCISZKE B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, GWP, Warszawa 2002. 

MACRAE C. N., STANGOR C., HEWSTONE M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 1999.

ZIMBARDO P. G., Psychologia i życie, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

KENRICK D. T., NEUBERG S. L., CIALDINI R. B., Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002.

MACRAE C. N., STANGOR C., HEWSTONE M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 1999.

MIKA S.,  Psychologia społeczna, WN PWN, Warszawa 1982.

MYERS D. G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.

TAVRIS C., WADE C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka, Poznań 1999.

ZIMBARDO P. FG, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 01:23)