SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy doradztwa filozoficznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy doradztwa filozoficznego
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PDF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę philosophical counseling, tj. praktyki bujnie rozwijającej się od wielu lat na Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. W szczególności studenci, zapoznani z istotą mentaloterapii, będą mieli okazję zobaczyć w jaki sposób filozof-praktyk może pomóc człowiekowi borykającemu się z problemami w rodzaju poczucia bezsensu egzystencji, cierpienia, śmierci bliskiej osoby i in., ale też w jaki sposób może wspierać organizacje i przedsiębiorstwa. Studentom mają zostać przybliżone narzędzia najczęściej wykorzystywane w pracy doradcy filozoficznego, tj. analiza pojęciowa i logiczna, w celu rozwinięcia umiejętności prowadzenia autotelicznych sesji doradczo-filozoficznych. Zajęcia stawiają sobie ponadto za cel rozwój samoświadomości i potencjału twórczego studentów, a także wykształcenie standardów etycznych pracy doradcy filozoficznego.

Wymagania wstępne

Zaliczenie Wprowadzenia do filozofii lub Historii filozofii starożytnej.

Zakres tematyczny

 • Filozofia praktyczna a coaching. Dialogika filozoficzna. Pytania w doradztwie filozoficznym. Istota mentaloterapii.
 • Koncentracja na kliencie. Sztuka świadomego słuchania. Identyfikacja systemu przekonań rozmówcy.
 • Tzw. sytuacje graniczne i problemy egzystencjalne: (bez)sens istnienia, przemijanie, śmierć i żałoba, cierpienie, wina, przebaczenie. Dialog egzystencjalny.
 • Filozofia spotkania. Problem tożsamości w doradztwie filozoficznym. Zagadnienie poznania drugiego „ja”.
 • Przegląd wybranych modeli życia w historii filozofii. Praktyczna aplikacja teorii filozoficznych w procesie doradczym.
 • Tzw. filozofia firmy. Indywidualne i zespołowe usługi philosophical counseling. Specyfika audytu etycznego. 
 • Dylematy etyczne w pracy doradcy filozoficznego.
 • Planowanie własnego rozwoju jako doradca filozoficzny.

Metody kształcenia

Wykład interaktywny z użyciem narzędzi multimedialnych, dyskusja dydaktyczna, autoekspresja twórcza, case study, praca w parach, praca na forum.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obserwacja ciągła pracy studenta, w tym jego udziału w zajęciach, obejmującego m.in. symulowaną sytuację problemową. Wykłady kończą się egzaminem w formie pisemnej, obejmującym zagadnienia poruszane w trakcie zajęć oraz problemy zawarte w proponowanej literaturze.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

 

 1. Baggini J., Macaro A., Filozof na kozetce. Przewodnik po dobrym życiu, tłum. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa 2014.
 2. Fabjański M., Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Warszawa 2010.
 3. Fabjański M., Zaufaj życiu. Nie zakochuj się w przelatującym wróblu, Warszawa 2014.
 4. Femiak T., Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, (red.) L. Grzesiuk, H. Suszek, Warszawa 2012.
 5. Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce życia dla doradztwa filozoficznego, (red.) A. Woszczyk, D. Olesiński, Katowice 2013.
 6. Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, tłum. E. Misiołek, Warszawa 1978.
 7. Frankl V. E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2010.
 8. Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.
 9. Mazur T., O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces?, Warszawa 2014.
 10. Ostasz L., O usprawnianiu rozumu i leczeniu psychiki. Psychoterapia filozoficzna, Krynica Morska 2007.
 11. Paruzel-Czachura M., Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Sopot 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Femiak T., O psychoontologii, czyli o badaniach psychologicznych inspirowanych poglądami filozoficznymi, „Edukacja Filozoficzna” 2008, nr 46.
 2. Ferry L., Jak żyć?, tłum. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011.
 3. Frankl V. E., Homo patiens, tłum. R. Czernecki, Z. J. Jaroszewski, Warszawa 1998, wyd. 4.
 4. Hadot P., Filozofia jako sposób życia, tłum. P. Domański, „Res Publica” 1991, nr 7–8.
 5. Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, tłum. A. Nowak, Gdańsk 2007.
 6. Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie, (red.) M. Kułakowski, Warszawa 2011.
 7. Jankélévitch V., To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, tłum. M. Kwaterko, Warszawa  2005.
 8. Jantos M., Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.
 9. Kowalewska M., Doradztwo filozoficzne a coaching, [w:] Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej, (red.) T. Zawojska, Warszawa 2013.
 10. Mrówka M., Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2011, nr 2.
 11. Onfray M., Antypodręcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, tłum. E. Aduszkiewicz, A. Aduszkiewicz, Warszawa 2009.
 12. Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w p.n.e.), Rzeszów 2005.
 13. Pawłowski K. J., Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kontekście mistyki filozoficznej, Kraków 2007.
 14. Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy. O języku serca, tłum. M. Kłobukowski, Warszawa 2012, wyd. 2.
 15. Vernezze P. J., Donʼt worry, be stoic. Antyczna mądrość na trudne czasy, tłum. A. Aduszkiewicz, Warszawa 2013.
 16. Visnovsky E., Doradztwo filozoficzne jako forma praktyki filozoficznej, tłum. M. Aleksandrowicz, [w:] Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej, (red.) J. Mizińska, H. Rarot, „Colloquia Communia” 2001, nr 4.
 17. White N., Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 13-07-2020 04:29)