SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-ETY
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Studenci w trakcie zajęć opanowują problematykę z zakresu teoretycznych podstaw etyki oraz ich zastosowań w praktyce. Studenci nabywają także kompetencji w zakresie posługiwania się terminologią etyczną i rozstrzygania najczęściej spotykanych dylematów moralnych swoim zawodzie.

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z propedeutyki filozofii oraz zakresu historii filozofii oraz z zakresu psychologii i socjologii.

Zakres tematyczny

WYKŁADY: Etyka jako nauka o moralności. Podstawowe pojęcia, terminy i działy etyki. Etyka a moralność, ethos, morale. Etyka opisowo wyjaśniająca: psychologia moralności, socjologia moralności, historia moralności. Etyka normatywna: etyka chrześcijańska, kantowska, utylitarystyczna, marksowska, fenomenologiczna, egzystencjalistyczna. Metaetyka: oceny, normy i problem ich uzasadniania, główne stanowiska metaetyczne. Antropologia filozoficzna: pojęcia etyczne, dobro, zło, obowiązek, prawa i uprawnienia, problem natury wartości, problem natury moralności. Godność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, tolerancja, sumienie. 

ĆWICZENIA: Dobro i zło, szczęście, cnota, obowiązek w poglądach etycznych Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików, epikurejczyków, św. Augustyna, św. Tomasza, Th. Hobbesa, I. Kanta, J. Benthama, J.S. Milla, K. Marksa, J.P. Sartre'a i A. Camusa, Z.Freuda i E. Fromma. Etyka analityczna: G. Moore, Ch.L. Stevenson, R. Hare.

Metody kształcenia

Wykład: wykład tekstu przewodniego, wykład problemowy.

Ćwiczenia: analiza tekstów źródłowych, symulacja, metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: egzamin pisemny na podstawie podanych zagadnień

ĆWICZENIA: test z progami punktowymi, referat, sprawozdania z lektur.

Literatura podstawowa

1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN 1996.

2. V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.

3. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.

4. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Historia moralności od czasów Homera do XX wieku, przekł. A. Chmielewski, Warszawa 1995.

5. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.

6. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998. 

.

Literatura uzupełniająca

  1. L. Żuk-Łapińska, Problemy etyki, t. 1. Etyka opisowo-wyjaśniająca, Rzeszów 1997.
  2.  L. Żuka-Łapińska, Problemy etyki, t. 2, Etyka normatywna, Rzeszów 1998. 
  3. Etyka. Antologia tekstów, wybór, wstęp i oprac. Z. Kalita, Wrocław 1995. 
  4. Etyka. Zarys, Wyd. UJ, Kraków 1992
  5. 9. R. Wright, Moralne zwierzę. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne, przekład H. Jankowska, Warszawa 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 02:24)