SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia kultury z elementami estetyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia kultury z elementami estetyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FKE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat kluczowych teorii z zakresu filozofii kultury i estetyki.

Wymagania wstępne

Wiedza na zakresu historii kultury, historii filozofii; umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami filozoficznymi.

Zakres tematyczny

1. Próby definiowania kultury.

2. Specyfika filozofii kultury i jej miejsce pośród innych dziedzin badań nad kulturą.

3. Główne paradygmaty badawcze w teorii kultury: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonizm, strukturalizm, podejście lingwistyczne, krytyczne, neodarwinizm i inne.

4. Wybrane problemy filozofii kultury: relacja natura-kultura, kultura a poznanie, rozwój kultury, kultura a świadomość, rola sacrum i profanum w kulturze, kulturotwórcza rola technologii i mediów, władza a kultura, kulturowe czynniki budowania tożsamości (gender, narodowość, religia, itp.), kulturowe formowanie ciała.

5. Społeczne miejsce sztuki, jej rola w obrębie kultury współczesnej (kultura masowa, dystans, dehumanizacja sztuki).

6.Klasyczne koncepcje estetyczne.

7. Estetyka nowożytna.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych, praca zaliczeniowa.

Literatura podstawowa

1. Baldwin Elain i inni, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

2. Dziemidok Bogdan, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.

3. Godlewski Grzegorz, Antropologia słowa, Warszawa 2004.

4. Godlewski Grzegorz i in., Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Warszawa 1993.

5. Gołaszewska Maria, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

6. Konersmann Ralf, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

7. Mencel Andrzej, Antropologia kultury, Warszawa 2013.

8. Morawski Stefan, Na zakręcie: od sztuki do posztuki, Kraków 1985.

9. Nowicka Ewa, Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2012.

10. Rosińska Zofia, Joanna Michalik, Co to jest filozofia kultury, Warszawa 2006.

11. Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, (T.1: Estetyka starożytna, T.2: Estetyka średniowieczna, T.3: Estetyka nowożytna).

12. Wilkoszewska Krystyna, Estetyki filozoficzne XX w., Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Carroll Noel, Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.

2. Postmodernizm. Wybór tekstów, red. R. Nycz, Kraków 1997.

3. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wyb. i oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1985.

4. Teoretycy, pisarze artyści o sztuce. 1500 - 1600. Wyb. i oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 19-07-2020 02:56)