SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B5: Psychologia biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B5: Psychologia biznesu
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Żochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć związanych z psychologią biznesu i wskazanie możliwości zastosowania zdobytej wiedzy do lepszego zrozumienia działań biznesowych przedsiębiorstwa. Dzięki zajęciom z zakresu psychologii biznesu student będzie mógł zidentyfikować zarówno indywidualne zachowania człowieka jak i społeczne uwarunkowania mające wpływ i przełożenie na działania biznesowe.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Psychologia biznesu – podstawowe pojęcia i definicje. Psychologiczne czynniki wpływające na zachowania jednostki i grupy. Ocena i interpretacja zachowań w biznesie. Podstawy psychologii reklamy i psychologii ekonomicznej. Procesy decyzyjne i negocjacje w biznesie oraz rozwiązywanie problemów. Narzędzia wpływu wykorzystywane w biznesie.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, praca w grupach, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej studenta w formie kolokwium (z progami punktowymi 61-70% ocena dostateczna, 71%-85% ocena dobra, 86%-100% ocena bardzo dobra) oraz pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

1. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

2. Nęcki, Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo: ANTYKWA, Kraków, 2000        

3. Ubertowski A., Psychologia biznesu. Wydawnictwo FA-art, Katowice 2011.

Literatura uzupełniająca

1. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994.

2. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

3. Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-02-2021 20:19)