SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B5: Patologie organizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B5: Patologie organizacyjne
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-PPO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność identyfikacji przez studentów zachowań patologicznych w miejscu pracy, których podstawowe konsekwencje zauważalne są w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem przedmiotu jest także skłonienie studentów do refleksyjnego rozważania sytuacji organizacyjnej pod katem skutków działań jednostki w obrębie organizacji, relacji z innymi ludźmi jak również konsekwencji patologicznych czynów dla społeczeństwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Problemy bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w procesie pracy. Klasyfikacja patologii organizacyjnych. Zagadnienia problemowe: nepotyzm, korupcja, mobbing, molestowanie seksualne, pracoholizm, długotrwały stres, wypalenie zawodowe, psychologiczne skutki migracji zarobkowej. Profilaktyka i interwencja kryzysowa w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku bezpieczeństwa.

Metody kształcenia

praca indywidualna, praca z książką, studium przypadku, praca w grupach, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną: na podstawie aktywności indywidualnej, grupowej oraz oceny uzyskanej z testu końcowego (który zawiera pytania otwarte (20%) i zamknięte (80%)).

Literatura podstawowa

  1. Stocki R., (2013). Diagnoza Organizacji od A do Z. Wolters Kulwer, Warszawa
  2. Pasieczny J., (2013). Patologie w Zarządzaniu [w:] Bogdanienko J., Piotrowski W., (red.) Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność. PWE. Warszawa
  3. Kozak S., Patologie w środowisku pracy, Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa, 2009
  4. Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa, 2005,

Literatura uzupełniająca

 

  1. Bursiak L., (2009). Dysfunkcje organizacyjne a sprawność przedsiębiorstw w okresie transformacji, w: 20 lat polskiej transformacji. Społeczeństwo – gospodarka – polityka, red. L. Gołdyka, A. Zelek, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 17-07-2020 04:02)