SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Poradnictwo egzystencjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Poradnictwo egzystencjalne
Kod przedmiotu 08.1-WH-CT-PE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Bartosiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami filozofii egzystencjalnej i wskazanie możliwości zastosowania jej w szeroko rozumianym procesie poradniczym. Słuchacze w trakcie zajęć posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu egzystencjalnych form pomocy i wsparcia oraz umiejętność diagnozowania problemów egzystencjalnych. Przećwiczone zostaną kompetencje i umiejętności konieczne dla prowadzenia egzystencjalnego procesu coachingowego i doradczego. Słuchaczom zostaną także przedstawione filozoficzne i psychologiczne narzędzia i metody pracy z klientem w odniesieniu do podstawowych problemów egzystencjalnych człowieka oraz jego celów.

Wymagania wstępne

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie historii filozofii oraz zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

- doświadczenie egzystencjalne współczesnego człowieka a filozofia istnienia

- egzystencjalny (dialogowy) nurt pomocy w poradnictwie

- egzystencjalizm a różne formy pomocy/wsparcia/wspomagania rozwoju: psychoterapia, doradztwo, mentoring, konsulting, coaching)

- podejście egzystencjalne w psychologii

- coaching egzystencjalny

- egzystencjalne doradztwo filozoficzne

- tzw. pytania egzystencjalne w coachingu

-  egzystencjalizm a terapia oparta na logice i analiza egzystencjalna

- typologia problemów, cele i specyfika pomocy w poradnictwie egzystencjalnym

- egzystencjalny proces doradczy/wspomagający (możliwości diagnostyki, filozoficzne i psychologiczne narzędzia i metody rozwiązywania problemów, wyznaczania celów)

- filozof jako doradca egzystencjalny – trener, coach, psychoterapeuta?

- terapia egzystencjalna a tradycyjne zagadnienia filozofii egzystencji: wolność, wybór, odpowiedzialność, autentyczność, indywidualizm, śmierć, sens życia, transcendencja, projekt, wartość, itp.

Metody kształcenia

wykład, prezentacja multimedialna, praca z książką, praca w grupach, metoda sytuacyjna, case study, gry dydaktyczne (symulacyjne/inscenizacje), dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność i systematyczna obecność na zajęciach, test wiedzy na kolokwium końcowym.

Literatura podstawowa

1.      M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2008 lub: J-P. Sartre, Byt i nicość: zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków 2007. (fragmenty)

2.      J-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998 lub: J-P. Sartre „Dramaty”, Warszawa 1957 (wybór)

3.      K. Jaspers, Filozofia egzystencji: Wybór pism, Warszawa 1990 (fragmenty).

4.      S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Warszawa 1981.

5.      R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznań 1995.

6.      P. Tillich, Męstwo bycia, Poznań 1994.

7.      M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia, Kraków-Wrocław 1984.

8.      A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, Warszawa 2004.

9.      S. de Beauvoir, Kobieta zawiedziona, Warszawa 1995. 

10.    I. D. Yalom, Kat miłości, Warszawa 2014.

11.    E. Cioran, O niedogodności narodzin, Warszawa 2008 lub: E. Cioran, Pokusa istnienia, Warszawa 2003 lub: E. Cioran, Zarys rozkładu, Warszawa 2006.

12.    N. Abbagnano, Egzystencjalizm jako filozofia możliwości, Nowa Krytyka 2008.

Literatura uzupełniająca

1.      A. Czerkawska, Poradnictwo egzystencjalne: założenia, inspiracje, rozwiązania praktyczne, Wrocław 2013.

2.      M. Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011.

3.      M. Warnock, Egzystencjalizm, Warszawa 2007.

4.      F. Copleston, Historia filozofii. T. 9. Od Maine de Birana do Sartre’a, Warszawa 1991.

5.      Filozofia XX wieku, T. 1, Z. Kuderowicz (red.), Warszawa 2002.

6.      G. Marcel, Być i mieć, Warszawa 1986.

7.      M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji, Kęty 2002.

8.      I. D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa 2008.

9.      A. Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany porado znawczego dyskursu, Warszawa 2004.

10.    Być doradcą!: doświadczenia i refleksje, E. Siarkiewicz, B. Wojtasik (red.), Wrocław 2008.

11.    Doradca - Profesja, Pasja, Powołanie?, B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Warszawa, 2002.

12.    K. Bartosiak, Po wsparcie do filozofa. Sartre’owski egzystencjalizm w praktyce doradczej, [w:] Oblicza egzystencjalizmu, M. Błaszczyk (red.), Kraków 2017.

13.    S. C. Schuster, Philosophy practice: an alternative to counseling and psychotherapy, Westport 1999.

14.    Y. Jacob, An Introduction to Existential Coaching: How Philosophy Can Help Your Clients Live with Greater Awareness, Courage and Ownership, Routledge  2019.

15.    E. van Deurzen, Existential Psychotherapy and Counselling in Practice, London 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 02-07-2020 21:15)