SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria reklamy i PR - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria reklamy i PR
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-TRPR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych zasadach powstawania, funkcjonowania i odbioru reklamy i PR jako sposobów społecznego i marketingowego komunikowania; opanowanie umiejętności analizowania i krytycznego interpretowania przekazów reklamowych; rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielne projektowanie reklamy oraz relacji medialnych ze środowiskiem zewnętrznym.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Marketing jako forma komunikacji społecznej. Promocja mix i jej instrumenty. Propaganda a reklama i public relations. Historia reklamy. Reklama i jej uwarunkowania. Oddziaływanie reklamy na odbiorcę. Adresat reklamy. Reklama bezpośrednia. Reklama prasowa. Reklama radiowa. Reklama telewizyjna. Reklama w Internecie. Reklama społeczna jako narzędzie marketingu społecznego Reklam społeczna a komercyjna. Transgresyjna rola reklamy we współczesnej kulturze. Estetyka reklamy. Etyka w reklamie. Analiza dyskursywna reklamy. Elementy psychologii reklamy. Public relations jako reklama. Budżet promocji i reklamy a kulturowe oddziaływanie reklamy. Przygotowanie ulotki i broszury reklamowej.

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi, dyskusja panelowa, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

dyskusja problemowa, praca pisemna, sprawdzian.

Literatura podstawowa

(wybrane fragmenty – ustalane na bieżąco w trakcie trwania semestru):

1.     M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków 2000.

2.     A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005.

3.     K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.

4.     E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.

5.     B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1999.

6.     J. T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, 2000.

7.     J.  Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy", Warszawa 1996.

8.     M. Napierała Filozofia reklamy: historia, psychologia, techniki, Kraków 2012.

9.     J. Ph. Jones, Jak działa reklama, Gdańsk 2004.

10.  K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Barfoot, Kreatywna reklama, Warszawa 2007.

11.  R. Heath, Ukryta moc reklamy, Gdańsk 2006.

12.  Andrzejewski P., Kot W., Medialne public relations, WSZiB w Poznaniu, Poznań 2006

13.  Davis A., Public relations Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

14.  Jabłoński W., Kreowanie informacji: media relations PWN, Warszawa 2006

15.  Wood M.B., Plan marketingowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca

1.      A. Benedykt, Reklama jako proces komunikacji. Wrocław 2004.

2.      D. Ogilvy, Wyznania człowieka reklamy, Warszawa 2000.

3.      A. Góźdź, Reklama i public relations jako instrumenty promocji; Kielce 2005.

4.      S. Kuśnierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000.

5.      K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wrocław 2000.

6.      D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk 2003.

7.      A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004

8.      Drzycimski A., Public relations: elementy wiedzy i praktyka, Warszawa 2006

9.      Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w internecie, Kraków 2003.

10.    Murdoch, A., Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa 2004.

11.    McQuil D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)