SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ewolucja myśli kulturoznawczej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ewolucja myśli kulturoznawczej
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-EMK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat myśli kulturoznawczej oraz wzbogacenie jej i poszerzenie o nowe elementy.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Definicje kultury i jej funkcje. Antyczne rozumienie kultury: techne, paideja, ethos. Cycerońska formuła cultura animi. Przemiany semantyki terminów cultura i civitas w okresie średniowiecza. Antropologia renesansowa; Bacon i georgica animi. Pufendor; satus naturae a status culturae. Znaczenie historiozofii oświeceniowej dla myśli o kulturze; Rousseau krytyka kultury. Pojęcie kultury w idealizmie niemieckim. Romantyczna i pozytywistyczna refleksja o kulturze. Ewolucjonizm etnologiczny. Usamodzielnienie się filozofii kultury, psychologizm, socjologizm. Filozofia „kryzysu kultury”. Kształtowanie się autonomicznego myślenia o kulturze.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstów źródłowych, wykład, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusji, prezentacja, kolokwium.

Literatura podstawowa

1. Bagby P., Kultura i historia, Warszawa 1975.

2. Burszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

3. Freud S., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995.

4. Kroeber A. L., Istota kultury, Warszawa 1989.

5. Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.

6. Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

7. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Adorno T. W, Sztuka i sztuki, Warszawa 1990.

2. Cassirer E., Esej o człowieku, Warszawa 1971.

3. Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.

4. Jaeger W., Idea kultury i duch grecki, „Prace Kulturoznawcze” 2011.

5. Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

6. Malinowski B., Dzieła, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)