SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-PE
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z filozoficznymi koncepcjami ujmującymi świat całościowo, w których człowiek i przyroda stanowią wzajemnie dopełniające się elementy. Przyroda zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z ludzką cywilizacją. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej analizy problemów ekologicznych zagrażających przyszłości ludzkiego gatunku, w tym także oceny trafności projektów zażenania istniejących zagrożeń.

Wymagania wstępne

Znajomość historii kultury i postaw wiedzy biologicznej na .poziomie szkoły średniej oraz podstaw historii filozofii nowożytnej i współczesnej

Zakres tematyczny

1. Przedmiot, terminologia i podstawowe założenia  ekofilozofii. Idea koewolucji świata przyrodniczego i społecznego.

2. Spory w ekofilozofii: antropocentryzm, biocentryzm, ekocentryzm i „teoria wszystkiego”.

3. Miejsce przyrody w systemie wartości ludzkich.

4. Ekologia człowieka. Znaczenie bioróżnorodności dla biosfery.

5-6. Miejsce człowieka w przyrodzie w tradycji filozoficznej (starozytność, średniowiecze, czasy nowożytne)

7. Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego

8. Ekoteologia. Environmentalizm.

9. Ekofeminizm.

10. Koncepcja Gai – James Lovelock i Lynn Margulis.

11. Neonaturalizm. 

12. Ekologia głęboka.

13. Kreowanie ery ekologicznej. Edukacja ekologiczna.

14. Współczesne projekty proekologiczne.

15. Koncepcje zrównoważonego rozwoju.

 

Metody kształcenia

metoda tekstu przewodniego, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach . Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową oceny z ćwiczeń oraz z testu końcowego.

Literatura podstawowa

1. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Zwierzę - drzewo – człowiek, Warszawa 1995.

2. S. Konstańczak, Wybrane zagadnienia ekofilozofii, Słupsk 2005.

3. Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008.

4. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.

5. W. Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 2013.

6. K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Łódź 1996.

 

Literatura uzupełniająca

1. I. S. Fiut, Ekofilozofia. Geneza i problemy, Kraków 2003.

Uwagi

Wykorzystywane środki dydaktyczne:

a.    Encyklopedia multimedialna PWN „Środowisko”;

b.    Encyklopedia multimedialna PWN „Ziemia”.

c.    Encyklopedia multimedialna PWN „Życie”;


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Stefan Konstańczak (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 15:09)