SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A6: Wzorce osobowe w dziejach kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A6: Wzorce osobowe w dziejach kultury
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PWOD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zrozumienie procesów rozwojowych kultury poprzez analizowanie najistotniejszych wzorców osobowych obecnych w moralności, literaturze, sztuce i etyce na przestrzeni dziejów.

Wymagania wstępne

Podstawy z zakresu historii filozofii i kultury.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do zagadnień: pojęcie wzorca osobowego, naśladownictwa, sterotypów, antywzorów, doskonałości i ich ewolucji na tle zmian kulturowych.

2. Wzorce a natura ludzka.

3. Wzorce osobowe a role zawodowe i społeczne.

4. Relacje między sferą moralności a wzorcami. Rola konwencji.

5. Wzorce w literaturze i sztuce: wybrane przykłady: wzór wojownika, rycerza, żołnierza, wzór obywatela, wzór człowieka przedsiębiorczego, wzór człowieka doskonałego, wzór człowieka twórczego

6. Normatywna etyka cnót - współczesny renesans wzorców osobowych.

7. Wzorce osobowe w kontekście kapitału kulturowego. 

Metody kształcenia

Analiza i interpretacja tekstów, dyskusja panelowa, referaty, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, znajomość wybranych lektur. 

Literatura podstawowa

1. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, (wydanie dowolne).

2. M. Ossowska, Wzór demokraty, Lublin 1992.

3. Etyka i charakter, red. J. Jaśtal, Kraków 2004.

4. J. Filek, Filozofia jako etyka, Kraków 2001. 

5. W. Mejbaum, Człowiek w świecie wartości, Szczecin 2000.

6. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Lublin 1992

 

Literatura uzupełniająca

1. D. Parfit, Racje i osoby, Warszawa 2012

2. C. Cederstrom, A. Spicer, Pętla dobrego samopoczucia, przekł. Ł. Żurek, Warszawa 2016

3. L. Stevenson, D.L. Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, przekł. U. Wieczorek, Wrocław 2001. 

4. T. Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 12:33)