SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-WM-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20 1,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie merytoryczne w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych na różnych etapach edukacji.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień dotyczących rozwoju somatycznego i motorycznego  człowieka oraz pedagogicznych i psychologicznych aspektów rozwoju.

Zakres tematyczny

Opracowywanie konspektów lekcyjnych, samodzielne prowadzenie zajęć ruchowych przez studentów.  Hospitowanie lekcji przez studentów. Poznanie potrzeby edukacji permanentnej w odniesieniu do aktywności fizycznej.

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, metoda podająca, poglądowa, słownego ujęcia ruchu, metoda problemowa,  praca w grupach, dyskusja problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas samodzielnego prowadzenia lekcji wf oraz w trakcie odbywanej praktyki pedagogicznej w szkole. Warunkiem pozytywnego zaliczenia przedmiotu jest opracowanie konspektów lekcji i przeprowadzenie zajęć ruchowych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Gniewkowski W., Wlaźnik K.,1991, Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WSiP, W-wa,

2. Strzyżewski S.,1997, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa,

3. Sulisz S.,1991, Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa,

4. Tatarczuk J.,2001,  Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, s. 1-138, WSP, Zielona Góra

5. Dobosz J. 2014, Diagnoza kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, Narodowe centrum Badania Kultury Fizycznej, www.ncbkf.pl

6. Kierczak U., 2012, Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik, Kraków.

7. Pańczyk Wł., Warchoł K., 2008, W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego, Rzeszów.

8. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Lider

2. Kultura fizyczna
3. Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 05-06-2020 03:36)