SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B2: Psychologia rozwoju człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B2: Psychologia rozwoju człowieka
Kod przedmiotu 14.4--CiDFP-PPRC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze zjawiskami typowymi dla poznawczego i emocjonalno-społecznego rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia.

Wymagania wstępne

podstawowa wiedza o procesach psychicznych i nurtach w psychologii

Zakres tematyczny

1. Charakterystyka okresów rozwojowych.

2. Tworzenie się więzi między dzieckiem a figurą przywiązania. Style przywiązania.

3. Deprywacja macierzyńska i jej konsekwencje

4. Rozwój społeczno-emocjonalny człowieka w ciągu życia na bazie teorii E. Eriksona

5 .Rozwój myślenia i rozumowania moralnego u dzieci i młodzieży (teorie J. Piageta, L. Kohlberga).

6. Zaburzenia rozwoju u dzieci.

7. Kształtowanie się tożsamości. Statusy tożsamości.

8. Zaburzenia rozwoju w okresie adolescencji.

9. Zadania rozwojowe w dorosłości.

10. Tworzenie więzi emocjonalnych w dorosłości.

11. Uwarunkowania rozwoju. Rozwój a zdrowie psychiczne.

 

Metody kształcenia

dyskusja, referat, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z referatu i sprawdzianu.

Ocena końcowa jest średnią z ocen z referatu i sprawdzianu, modyfikowaną wynikiem obserwacji aktywności studentów na zajęciach.

Literatura podstawowa

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2005.

Harwas- Napierała H., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, t.2 i 3, Warszawa 2010.

Meyer R., Psychopatologia. GWP, Gdańsk 2003.

Literatura uzupełniająca

Hall C. , Lindzey G., Teorie osobowości, Warszawa 2006.

James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych. Warszawa: 2003 (rozdział 3).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 10-07-2020 01:15)