SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie III
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-SEM3-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
  • prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
  • prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Eksploracja pola badań. 2) Krytyka narracji naukowej. 3) Określenie metod badawczych. 4) Gromadzenie materiału. 5) Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa). 6) Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia semestru jest napisanie kolejnych części pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem określonym przez promotora.

Literatura podstawowa

1.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2.        Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

3.        Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.

4.        Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)