SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie IV
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-SEM4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Dariusz Dolański
  • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
  • prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze oraz napisanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Krytyka narracji naukowej. 2) Gromadzenie materiału. 3) Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa). 4) Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia semestru jest ostateczna redakcja pracy dyplomowej oraz jej złożenie.

Literatura podstawowa

1.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2.        Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego  i Internetu, Warszawa 2009.

3.        Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.

4.        Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

1. Znormalizowany wydruk komputerowy: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami 1½, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony).

2. Praca magisterska powinna zostać złożona w dwóch egzemplarzach wydrukowanych (w tym jeden w miękkiej oprawie, drukowany dwustronnie) i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD w kopercie papierowej lub foliowej wklejonej do egzemplarza w miękkiej oprawie).

3. Termin złożenia pracy dyplomowej upływa 30 czerwca ostatniego semestru zajęć.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)