SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat naukowy epoki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy epoki I
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-WEI- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość pojęć historycznych dotyczących epoki i ich historycznej ewolucji. Znajomość najważniejszych rodzajów źródeł historycznych dotyczących epoki. Znajomość podstawowych procedur badawczych, zwłaszcza krytyki źródeł. Znajomość różnych źródeł informacji dotyczących epoki: opracowań naukowych, popularnonaukowych, encyklopedii, słowników, czasopism, atlasów itp. oraz umiejętność samodzielnego z nich korzystania. Znajomość zasobów cyfrowych (biblioteki, archiwa, portale historyczne) dotyczące epoki. Umiejętność rozpoznawania różnych gatunków pisarstwa historycznego i oceny ich wartości poznawczej. Umiejętność tworzenia narracji historycznej i znajomość zasad sporządzania przypisów, bibliografii, aneksów, konstruowania wstępu i zakończenia pracy pisemnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:

 

 1. Zajęcia organizacyjne. Prezentacja programu ćwiczeń.
 2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja źródeł historycznych.
 3. Wybór zagadnienia i sformułowanie tematu pracy
 4. Rodzaje prac naukowych. Przypisy i bibliografia. Biblioteka i Internet
 5. Krytyka źródła
 6. Ustalanie faktów historycznych. Fakt źródłowy, historyczny i historiograficzny
 7. Metody badawcze.
 8. Pytania i odpowiedzi w historii. Ankieta historyczna.
 9. Hipoteza. Pojęcie i praktyka.
 10. Prawo autorskie, etyka zawodowa historyka
 11. Wstęp do pracy, Teoria i praktyka.
 12. Źródło i literatura w narracji historycznej.
 13. Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

aktowność na zajęciach, lektura, dyskusja, praca pisemna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena (pod względem merytorycznym i formalnym) krótkiej pracy pisemnej na wybrany przez studenta temat (ok. 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego). 

Literatura podstawowa

 1. Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 1999.                                                             
 2. Topolski J. Metodologia historii, Warszawa 1984. 
 3. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.  
 4. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Vademecum historyka mediewisty, Warszawa 2012.                                                           Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

 1. Cetwiński M. Historia i polityka, Kraków 2008.                                                                   
 2. Grabski A. F. Kształty historii, Łódź 1985.
 3. Grabski A. F., Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983.       
 4. J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997.
 5. Po co nam historia ?, tł. M. Mróz, wstęp T. Łepkowski, Warszawa 1985
 6. Lewicki P., O psychologii historycznej, „Kwartalnik Historyczny” 82,1975.
 7. Kersten K., Historyk - twórcą źródeł, „Kwartalnik Historyczny” 78, 1971.              
 8. Korpala J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.
 9. Kula W., Wokół historii, Warszawa 1988.
 10. Maternicki J., Kultura historyczna dawna i współczesna, Warszawa 1979.
 11. Maternicki J., Historia jako dialog, Rzeszów 1996.
 12. Między historią a teorią. Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej, red. M. Drozdowski, Warszawa 1988.
 13. Na tropie Indoeuropejczyków : z Georges'em Dumézilem rozmawia Didier Eribon, Warszawa 1996.                                                                                                                                  
 14. Samsonowicz H., O "historii prawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródła historyczne, Gdańsk 1997.
 15. Topolski J., O pojęciu i roli wiedzy pozaźródłowej w badaniu historycznym, „Studia Metodologiczne” 3,1967.

 16.  

  Topolski J., Świat bez historii, Poznań 1998.

  Tymieniecki K., Zarys dziejów historiografii polskiej, Kraków 1948.

  Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 1991.

  Wrzosek W., Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995.

   

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)