SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Controlling - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Controlling
Kod przedmiotu 08.3-WH-D-contr- 20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Analityk informacji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie elementarnych zasad funkcjonowania organizacji, podejmowania decyzji na podstawie analizy danych finansowych oraz mierników zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Funkcje i narzędzia controllingu.

2. Funkcja informacyjna sprawozdań finansowych. 

3. Ocena funkcjonowania organizacji - perspektywy i pomiar. Proces podejmowania decyzji.

4. Mierniki finansowe i niefinansowe. Kluczowe wskaźniki efektywności.

5. Projektowanie Zrównoważonej Karty Wyników do oceny efektywności funkcjonowania organizacji.

W ramach laboratorium studenci pracują w zespołach (2-3 osobowych) oraz indywidualnie wykonując zadania projektowe z zakresu:

- oceny efektywności funkcjonowania organizacji na podstawie analizy sprawozdań finansowych,

- klasyfikacji składników bilansu, analizy bilansu i rachunku zysków i strat,

- opracowania mapy strategii,

- opracowywania kluczowych wskaźników efektywności do zarządzania organizacją (pomiar realizacji celów strategicznych organizacji oraz procesów biznesowych).

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza tekstów źródłowych, analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1) aktywny udział w zajęciach (10% sumy punktów), 

2) przygotowanie projektu w grupie 2-3 osobowej (70% sumy punktów),

3) prezentacja projektu (20% sumy punktów)

Literatura podstawowa

Bieńkowska A., Analiza rozwiązań i wzorce controllingu w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.

Chomuszko M., Controlling procesów: jak wdrożyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca

Nowak E., Nieplowicz M., Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Próchnicki W., Controlling w przykładach: poradnik praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

Jabłoński A. S., Jabłoński M. M., Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2020 21:04)