SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka medyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka medyczna
Kod przedmiotu 14.0-WL-RAT-DM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki ogólnej i dydaktyki medyczne.
 2. Przekazanie wiedzy z zakresu strategii nauczania i projektowania dydaktycznego.
 3. Przygotowanie absolwentów do projektowania oraz przeprowadzania profesjonalnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub promocji zdrowia dla wybranej grupy odbiorców.
 4. Uświadomienie studentom znaczenia powszechnego, profesjonalnego szkolenia szerokiej grupy odbiorców.

Wymagania wstępne

Obecność obowiązkowa.

Zakres tematyczny

 1. Cele i zadania dydaktyki ogólnej i dydaktyki medycznej.
 2. Proces kształcenia , warunki organizowania i planowania działalności dydaktycznej i własnego rozwoju.
 3. Cele kształcenia,zasady, metody i środki dydaktyczne. Wybrane strategie kształcenia.
 4. Pomiar dydaktyczny - definicje, zasady, funkcje, metody, formy.
 5. Technologia kształcenia- wykorzystanie dostępnych programów do przygotowania profesjonalnych szkoleń różnorodnych grup odbiorców.
 6. Projektowanie działalności dydaktycznej i opracowywanie konspektów do różnych form zajęć. Opracowanie narzędzi kontroli i oceny. Wskaźniki skuteczności nauczania.
 7. Opracowanie programu kursu/ szkolenia dla wybranej grupy odbiorców.
 8. Opracowanie plakatu promującego zasady udzielania pierwszej pomocy.
 9. Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych"próbnych" z zakresu przygotowanych konspektów.
 10. Przeprowadzenie zajęć dla grupy odbiorców w wybranej placówce:przedszkole, szkoła- pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

Metody kształcenia

Burza mózgów, ćwiczenia, dyskusja, pokaz, praca w grupie, rozwiązywanie zadań, wykład, wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: egzamin pisemny

 • obecność na wykładach,uczestniczenie w dyskusji, uzyskanie 60 % punktów z testu mieszanego pisemnego.

ĆWICZENIA: obserwacja pracy studenta, odpowiedź ustna

 • przygotowanie konspektów do wybranych zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzenie zajęcia dydaktycznego próbnego i zajęć pod nadzorem dla wybranej grupy odbiorców

Literatura podstawowa

 1. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 2. Kupisiewicz Cz., Podręcznik akademicki, Wyd. Impuls Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Wyd. Impuls, Kraków 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska (ostatnia modyfikacja: 31-01-2021 13:03)