SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury do XVIII w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury do XVIII w.
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-KLK-A-2/4-Ć-S14_gen44NLK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 45 3 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z kontekstami literatury i kultury okresu staropolskiego i oświecenia, w szczególności z kontekstami o charakterze społecznym, kulturowym, politycznym, religijnym itd.; nabycie umiejętności rozpoznania osiągnięć oświecenia i jego dziedzictwa w zakresie filozofii, sztuki, nauki i medycyny, nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy kontekstualnej podczas fachowej lektury dzieł doby staropolskiej i oświecenia a także literatury późniejszej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Konteksty literatury staropolskiej i oświecenia w zakresie: muzyki, sztuk plastycznych, historii społecznej, historii politycznej, historii gospodarczej, historii komunikacji grupowej, zjawisk kulturowych, obiegów informacyjnych, nauk ścisłych, medycyny, książki i sztuki wydawniczej – powiązane z wybranymi tekstami literatury staropolskiej i oświecenia.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z materiałami źródłowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie egzaminu, aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Literatura jest ustalana każdorazowo przez prowadzącego, w zależności od wybranych kontekstów i ogłaszana w formie listy lekturowej nie później niż na pierwszych zajęciach. W szczególności obejmuje teksty z zakresu:

- historii;

- muzyki;

- malarstwa;

- architektury;

- socjologii;

- filozofii.

Literatura uzupełniająca

W zależności od potrzeb, przede wszystkim ta, dostępna w internecie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:06)